Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

UWAGA ! Zamawiający przedłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 31 października 2017r. do godz. 14:00

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:

Dostawa pomocy dydaktycznych, specjalistycznych pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz mebli z podziałem na 2 zadania (zad 2 i zad. 5).

Dostawa realizowana będzie do wybranych jednostek oświaty uczestniczących w realizacji projektu pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF.

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 24 października 2017r. do godz. 14:30 na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl