ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00
blizej_kolor-01
Projekt  Bliżej zawodu realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 3 listopada 2022 r.


Projekt ma na celu:

 • zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 262 uczniów kształcących się we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska
 • zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez: realizację staży i praktyk, podniesienie kompetencji uczniów i kwalifikacji nauczycieli/instruktorów zawodu, doposażenie pracowni nauki zawodu.

 Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu to:

 • Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego we Wrocławiu
 • Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu
 • Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza w Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu
 • Technikum nr 12 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12 im. ks. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Logistycznych
 • Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie w Elektronicznych Zakładach Naukowych
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 im. Jana Kilińskiego
 • Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego
 • Technikum nr 18
 • Technikum nr 19
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

W ramach projektu zaplanowano:

 • praktyki i staże zawodowe dla uczniów,
 • kursy zawodowe dla uczniów,
 • kursy kwalifikacyjne, staże i studia podyplomowe dla nauczycieli i instruktorów zawodu,
 • doposażenie 7 placówek w sprzęt, który zwiększy efektywność zajęć prowadzonych w pracowniach nauki zawodu: automatyki, komputerowej, informatycznej, techniki ruchu kolejowego, realizacji programów multimedialnych, elektrycznej i elektronicznej.

Rozpoczęcie rekrutacji do II edycji projektu „Bliżej zawodu”

Rozpoczynamy rekrutację do II edycji projektu "Bliżej zawodu". Jeśli: Twoja kariera zawodowa nie jest Ci obojętnachcesz podnieść swoje kwalifikacjezależy Ci ...
Czytaj Dalej
/ BZ-Aktualności

Mikołajki

Dzisiaj Mikołaj odwiedził Nasz cały zespół i obdarował słodkimi upominkami 🙂 Udał się z Nami również w podróż sentymentalną do ...
Czytaj Dalej

Podziękowania za udział w projekcie

Serdecznie dziękujemy pracodawcom za udział w projekcie i organizację staży dla uczniów - uczestników projektów realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego ...
Czytaj Dalej

Stażyści z kierunku technik ortopeda

W listopadzie rozpoczęły się staże uczniów z kierunku technik ortopeda z Technikum nr 18. Dzięki realizacji staży uczniowie będą mieli ...
Czytaj Dalej
/ BZ-Aktualności

Ankieta – projekt „Bliżej zawodu”

Drodzy uczniowie – uczestnicy staży w projekcie „Bliżej zawodu” Bardzo dziękujemy za współpracę w ramach naszego projektu. Jesteśmy niezmiernie ciekawi ...
Czytaj Dalej
/ BZ-Aktualności

Egzamin poprawkowy UDT po kursie „Obsługa wózków widłowych”

Egzamin poprawkowy dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu zewnętrznego po kursie "Obsługa wózków widłowych" odbędzie się dn. 10.09.2021. Zbiórka uczniów ...
Czytaj Dalej
/ BZ-Aktualności

Rekrutacja do II edycji projektu

Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2022

Rekrutacja do II edycji projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 10 stycznia 2022, a zakończy 21 stycznia 2022.

Edycję II zaplanowano dla 137 uczniów. Łącznie w obu edycjach projektu uczestniczyć będzie 262 uczniów (w tym 210 w stażach/praktykach zawodowych i 52 w kursach kwalifikacyjnych).

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż/praktykę zawodową oraz oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą kurs kwalifikacyjny.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie podczas rekrutacji do projektu przyznane zostaną punkty premiujące za:

– płeć (żeńska) (+5 pkt w przypadku kobiet wybierających staż; +10 pkt. w przypadku kobiet wybierających kurs)

– niepełnosprawność (+5 pkt.)

– zamieszkanie na obszarze wiejskim wg. klasyfikacji DEGURBA 3 (+5 pkt.)

W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość kandydata do udziału w projekcie. Na tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt.

Przebieg rekrutacji do II edycji projektu:

 1. udostępnienie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumentów rekrutacyjnych na stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach
 2. działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, informacje na stronie www.ckz.edu.pl i stronach internetowych szkół objętych projektem
 3. złożenie przez kandydatów ze szkół objętych Projektem formularza zgłoszeniowego zawierającego deklarację udziału w danej formie wsparcia (staż/praktyka zawodowa lub kurs kwalifikacyjny) w terminie 10-21.01.2022. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną rekrutacja do projektu odbędzie się w formie zdalnej – kandydaci zobowiązani są do złożenia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej
 4. weryfikacja formularzy zgłoszeniowych przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem spełnienia kryteriów formalnych (uczeń szkoły objętej projektem, kształcący się we wskazanym obszarze kształcenia i – w przypadku uczniów wybierających kurs – wskazanym kierunku kształcenia), premiujących (płeć, niepełnosprawność, zamieszkanie na obszarze wiejskim wg. klasyfikacji DEGURBA 3) oraz zbadanie gotowości i motywacji kandydata do udziału w projekcie na podstawie udzielonych informacji (ocena punktowo wg klucza)
 5. przyznanie punktów przez Komisję Rekrutacyjną
 6. przygotowanie list rankingowych podstawowych i rezerwowych dla każdej placówki, oddzielnie na staże/praktyki zawodowe oraz kursy kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowani zostaną kandydaci z największą liczbą punktów przyznanych na etapie oceny formularza zgłoszeniowego
 7. złożenie przez osoby z list rankingowych podstawowych podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, dostępny także u Lidera Szkolnego) w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie
 8. osoba zakwalifikowana do projektu w terminie wskazanym przez Realizatora projektu podpisze umowę dot. kursów kwalifikacyjnych lub umowę stażową/umowę o praktykę (zależnie od wybranej formy wsparcia) i przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do praktycznej nauki zawodu oraz oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW (dot. staży/praktyk). W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów w wymaganym terminie uznaje się, iż osoba zakwalifikowana do projektu rezygnuje z uczestnictwa w nim. W tej sytuacji do projektu zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej, która otrzymała największą liczbę punktów
 9. w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez 2 lub więcej kandydatów, decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku zgłoszenia się do projektu niewystarczającej liczby kandydatów, Realizator projektu przewiduje przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej
 10. rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie z zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JEST DOSTĘPNY W OKRESIE REKRUTACJI TJ. W TERMINIE 10-21.01.2022.

https://ckzonline.pl/ckz/public?idrep=220201

Dokumenty rekrutacyjne do II edycji projektu:

Rekrutacja – nauczyciele

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2021

Kursy

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2021

Staże

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2021

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Elektroniczne Zakłady Naukowe

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Technikum nr 15

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Technikum nr 18

Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2022

Technikum nr 19

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Zespół Szkół Gastronomicznych

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Zespół Szkół Logistycznych

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Zespół Szkół nr 2

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Zespół Szkół nr 3

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Zespół Szkół nr 5

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Kursy

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Staże

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Stażyści w projekcie „Bliżej Zawodu”

Projekt „Bliżej Zawodu”
Centrum Kształcenia Zawodowego
IV piętro, pok. 408 i 409
ul. Strzegomska 49a
53-611 Wrocław

Joanna Handziak-Buczko
Kierownik projektu
tel. 071/798 67 00 wewn. 124
e-mail: jhandziak-buczko@ckz.edu.pl

Krzysztof Wilczyński
Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń
tel. 071/798 67 00 wewn. 122
e-mail: kwilczynski@ckz.edu.pl

Ewa Niedbałka
Specjalistka ds. staży
tel. 071/798 67 00 wewn. 123
e-mail: eniedbalka@ckz.edu.pl

Iwona Kurzyk
Specjalistka ds. staży
tel. 071/798 67 00 wewn. 132
e-mail: ikurzyk@ckz.edu.pl

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2021
Skip to content