ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00
blizej_kolor-01
Projekt  Bliżej zawodu realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 3 listopada 2022 r.


Projekt ma na celu:

 • zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 262 uczniów kształcących się we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska
 • zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez: realizację staży i praktyk, podniesienie kompetencji uczniów i kwalifikacji nauczycieli/instruktorów zawodu, doposażenie pracowni nauki zawodu.

 Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu to:

 • Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego we Wrocławiu
 • Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu
 • Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza w Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu
 • Technikum nr 12 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12 im. ks. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Logistycznych
 • Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie w Elektronicznych Zakładach Naukowych
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 im. Jana Kilińskiego
 • Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego
 • Technikum nr 18
 • Technikum nr 19
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

W ramach projektu zaplanowano:

 • praktyki i staże zawodowe dla uczniów,
 • kursy zawodowe dla uczniów,
 • kursy kwalifikacyjne, staże i studia podyplomowe dla nauczycieli i instruktorów zawodu,
 • doposażenie 7 placówek w sprzęt, który zwiększy efektywność zajęć prowadzonych w pracowniach nauki zawodu: automatyki, komputerowej, informatycznej, techniki ruchu kolejowego, realizacji programów multimedialnych, elektrycznej i elektronicznej.

Ankieta – projekt „Bliżej zawodu”

Drodzy uczniowie – uczestnicy staży w projekcie „Bliżej zawodu” Bardzo dziękujemy za współpracę w ramach naszego projektu. Jesteśmy niezmiernie ciekawi ...
Czytaj Dalej
/ BZ-Aktualności

Egzamin poprawkowy UDT po kursie „Obsługa wózków widłowych”

Egzamin poprawkowy dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu zewnętrznego po kursie "Obsługa wózków widłowych" odbędzie się dn. 10.09.2021. Zbiórka uczniów ...
Czytaj Dalej
/ BZ-Aktualności

Skany dokumentacji stażowej

Drodzy stażyści, Po zakończonym stażu prosimy o przesyłanie na adresy email odpowiednich pracowników projektu skanów/wyraźnych zdjęć dokumentacji stażowej tj.: listy ...
Czytaj Dalej
/ BZ-Aktualności

Egzamin UDT po kursie „Obsługa wózków widłowych”

Drodzy uczniowie, Uprzejmie informujemy, iż egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego po kursie "Obsługa wózków widłowych" odbędzie się dn ...
Czytaj Dalej
/ BZ-Aktualności

Kurs kwalifikacyjny „Obsługa wózków widłowych”

Drodzy uczniowie – uczestnicy projektu „Bliżej zawodu”, Informujemy, że kurs kwalifikacyjny „Obsługa wózków widłowych” na który zostaliście zakwalifikowani w ramach ...
Czytaj Dalej
/ BZ-Aktualności

Kurs kwalifikacyjny „Uprawnienia SEP 1kV”

Drodzy uczniowie – uczestnicy projektu „Bliżej zawodu”, Informujemy, że kurs kwalifikacyjny „Uprawnienia SEP 1kV” na który zostaliście zakwalifikowani w ramach ...
Czytaj Dalej
/ BZ-Aktualności

Rekrutacja do I edycji projektu

Ostatnia modyfikacja: 8 lutego 2021

Rekrutacja do I edycji projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 4 lutego 2021, a zakończy 12 lutego 2021.

Edycję I zaplanowano dla 126 uczniów, edycję II zaplanowano dla 136 uczniów. W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych czynnikami obiektywnymi, liczba uczniów w każdej edycji może ulec zmianie. Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 262 uczniów (w tym 210 w stażach/praktykach zawodowych i 52 w kursach kwalifikacyjnych).

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż/praktykę zawodową oraz oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą kurs kwalifikacyjny.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie podczas rekrutacji do projektu przyznane zostaną punkty premiujące za:

– płeć (żeńska) (+5 pkt w przypadku kobiet wybierających staż; +10 pkt. w przypadku kobiet wybierających kurs)

– niepełnosprawność (+5 pkt.)

– zamieszkanie na obszarze wiejskim wg. klasyfikacji DEGURBA 3 (+5 pkt.)

W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość kandydata do udziału w projekcie. Na tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt.

Przebieg rekrutacji do I edycji projektu:

 1. udostępnienie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumentów rekrutacyjnych na stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach
 2. działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, informacje na stronie www.ckz.edu.pl i stronach internetowych szkół objętych projektem
 3. złożenie przez kandydatów ze szkół objętych Projektem formularza zgłoszeniowego zawierającego deklarację udziału w danej formie wsparcia (staż/praktyka zawodowa lub kurs kwalifikacyjny) w terminie 4-12.02.2021. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną rekrutacja do projektu odbędzie się w formie zdalnej – kandydaci zobowiązani są do złożenia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej
 4. weryfikacja formularzy zgłoszeniowych przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem spełnienia kryteriów formalnych (uczeń szkoły objętej projektem, kształcący się we wskazanym obszarze kształcenia i – w przypadku uczniów wybierających kurs – wskazanym kierunku kształcenia), premiujących (płeć, niepełnosprawność, zamieszkanie na obszarze wiejskim wg. klasyfikacji DEGURBA 3) oraz zbadanie gotowości i motywacji kandydata do udziału w projekcie na podstawie udzielonych informacji (ocena punktowo wg klucza)
 5. przyznanie punktów przez Komisję Rekrutacyjną
 6. przygotowanie list rankingowych podstawowych i rezerwowych dla każdej placówki, oddzielnie na staże/praktyki zawodowe oraz kursy kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowani zostaną kandydaci z największą liczbą punktów przyznanych na etapie oceny formularza zgłoszeniowego
 7. złożenie przez osoby z list rankingowych podstawowych podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, dostępny także u Lidera Szkolnego) w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie
 8. osoba zakwalifikowana do projektu w terminie wskazanym przez Realizatora projektu podpisze umowę dot. kursów kwalifikacyjnych lub umowę stażową/umowę o praktykę (zależnie od wybranej formy wsparcia) i przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do praktycznej nauki zawodu oraz oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW (dot. staży/praktyk). W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów w wymaganym terminie uznaje się, iż osoba zakwalifikowana do projektu rezygnuje z uczestnictwa w nim. W tej sytuacji do projektu zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej, która otrzymała największą liczbę punktów
 9. w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez 2 lub więcej kandydatów, decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku zgłoszenia się do projektu niewystarczającej liczby kandydatów, Realizator projektu przewiduje przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej
 10. rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie z zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JEST DOSTĘPNY W OKRESIE REKRUTACJI TJ. W TERMINIE 4-12.02.2021.

https://ckz-online.pl/ckz/public?idrep=210201

Dokumenty rekrutacyjne do I edycji projektu:

Rekrutacja – nauczyciele

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2021

Kursy

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2021

Staże

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2021

Kursy

Ostatnia modyfikacja: 16 września 2021

Staże

Ostatnia modyfikacja: 1 lipca 2021

Stażyści w projekcie „Bliżej Zawodu”

Projekt „Bliżej Zawodu”
Centrum Kształcenia Zawodowego
IV piętro, pok. 408 i 409
ul. Strzegomska 49a
53-611 Wrocław

Joanna Handziak-Buczko
Kierownik projektu
tel. 071/798 67 00 wewn. 124
e-mail: jhandziak-buczko@ckz.edu.pl

Krzysztof Wilczyński
Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń
tel. 071/798 67 00 wewn. 122
e-mail: kwilczynski@ckz.edu.pl

Ewa Niedbałka
Specjalistka ds. staży
tel. 071/798 67 00 wewn. 123
e-mail: eniedbalka@ckz.edu.pl

Iwona Kurzyk
Specjalistka ds. staży
tel. 071/798 67 00 wewn. 132
e-mail: ikurzyk@ckz.edu.pl

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2021
Skip to content