ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Informacje ogólne

Centrum Kształcenia Zawodowego jest publiczna placówką oświatową utworzoną decyzją Kuratora Oświaty we Wrocławiu w dniu 1 czerwca 1996 jako innowacja systemowo – organizacyjna zapewniająca drożne i elastyczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w obszarze edukacji zawodowej. Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu jest Miasto Wrocław na prawach powiatu. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

DSC_4249

Misją Centrum jest:

 • wyposażanie ucznia/słuchacza w wiedzę i umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne
 • wdrażanie do poszanowania praw i godności człowieka zgodnie z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, wartości humanistycznych, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości,
 • kształtowanie umiejętności ciągłego samokształcenia i całożyciowej mobilności edukacyjno-zawodowej zwiększającej szanse na aktywność na ryku pracy.

Centrum organizuje kształcenie praktyczne w zakresie części lub całości programu w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz programy nauczania przedmiotowe i modułowe dopuszczone przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wrocław.

Zawody na poziomie technika
 • technik elektryk
 • technik teleinformatyk
 • technik informatyk
 • technik mechatronik
 • technik mechanik
 • technik elektronik
 • technik automatyk
 • technik mechanik lotniczy
Zawody na poziomie robotnika wykwalifikowanego
 • elektryk
 • operator obrabiarek skrawających
 • elektromechanik
 • elektronik
 • mechatronik
 • ślusarz

W Centrum możliwe jest również organizowanie kształcenia w innych zawodach, na zlecenie wrocławskich szkół, za zgodą organu prowadzącego w tzw. klasach dedykowanych pracodawcom.

Zajęcia prowadzone są w 53  specjalistycznych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt technodydaktyczny. Pracownie modernizowane są systematycznie i zgodnie z wymaganiami podstaw programowych w zawodach  oraz  wskazaniami  rynku pracy. Modernizacja finansowana jest z budżetu Miasta Wrocławia oraz ze środków pochodzących  z funduszy unijnych.

Od 2018 roku funkcjonuje, sfinansowane z funduszy unijnych i Miasta Wrocław, Centrum Nowoczesnych Systemów  Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC , w którym znajdują się cztery  pracownie: pracownia nowoczesnych systemów wytwarzania CAD/CAM i CNC, pracownia maszyn CNC, pracownia kontroli jakości i nowych technologii oraz pracownia projektowania CAD/CAM i CNC. Dzięki współpracy z pracodawcami w ramach Małego Klastra Edukacyjnego  w Centrum mamy dostęp do niezwykle kosztownych rozwiązań z przemysłu 4.0

20181031_132104

Centrum współpracuje z pracodawcami, którzy umożliwiają realizację części programu zajęć praktycznych oraz staży dla uczniów i nauczycieli między innymi w następujących przedsiębiorstwach: Volz Hydraulik, Rawlplug, ZAE, TAURON Dystrybucja, . W ramach projektów unijnych, o  łącznej wartości  ponad 11 mln złotych;:  realizowanych w latach 2017 -2021, m.in  „Manufaktura Fachowców”, „Od stażysty do specjalisty”, „Bliżej zawodu”, „Twój czas na staż” Centrum współpracuje z około 40 firmami przy organizacji  specjalistycznych staży dla ponad  1 300 uczniów.  Współpraca w ramach Małego Klastra Edukacyjnego dotyczy również  dostępu do nowych technik, technologii, licencji, programów, materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli: APS, Heidenhain, Siemens DMG Mori, Sandvik, Trodat Trotec Group, Autodesk, Wago, 3M.

Centrum  współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Posiada upoważnienia do przeprowadzania egzaminu zawodowego dla wielu kwalifikacji. Nauczyciele Centrum współpracują z Centralną Komisją Egzaminacyjną w pisaniu ,recenzowaniu oraz standaryzowaniu zadań egzaminacyjnych.

Centrum organizuje i prowadzi kształcenia ustawiczne zgodne z potrzebami rynku w formach kursowych  min. in w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Kursy mogą być certyfikowane przez firmę DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, dla której  Centrum jest od 2013 r. autoryzowanym Partnerem Szkoleniowym tej firmy. Nauczyciele co roku potwierdzają ważność certyfikatu niemieckiej firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.

Centrum współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Dolnośląską Szkołą Wyższa w obszarze doradztwa zawodowego, prowadzenie portalu matematycznego, Uniwersytetem Przyrodniczym w zakresie partnerstwa w prowadzeniu projektu  oraz Politechniką Wrocławską w zakresie wymiany informacji o najnowszych technikach i technologiach.

Od roku 2004 w Centrum funkcjonuje w ramach pracowni zawodoznawczej Międzyszkolny Ośrodek Wspierania Aktywności Zawodowej wspomagający uczniów wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie: planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, poznawania profilu osobowości z określeniem predyspozycji zawodowych, informowania o zawodach i  kwalifikacjach. Doradcy zawodowi zatrudnieni w Centrum prowadzą poradnictwo indywidualne dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych. W ramach tworzenia systemu doradztwa we Wrocławiu prowadzona jest wymiana narzędzi badawczych, materiałów szkoleniowych oraz strona informacyjna www.doradcy-wroclaw.pl. Opracowano aktualny poradnik dla uczniów. Zespół  doradców oraz zespół projektowy Centrum realizują duży blok dedykowany w ramach projektu „Klucz do przyszłości” 40 wrocławskim szkołom podstawowym i ponadpodstawowym. W ramach tych działań utworzone i wyposażone zostaną Punkty Informacji Kariery.

Funkcjonujące w CKZ obok siebie kształcenie w zawodach oraz poradnictwo kariery daje możliwość  jeszcze większego otwarcia się na potrzeby uczniów, nauczycieli i rynku pracy.

Centrum wspólnie z partnerami jest organizatorem seminariów, konferencji w obszarze kształcenia zawodowego, rynku pracy, działań wspierających edukacje zawodową.

Centrum otwarte jest na współpracę z innymi przedsiębiorstwami  w ramach tzw. Małego Wrocławskiego Klastra Edukacyjnego

W Centrum możliwe jest wynajmowanie pracowni specjalistycznych dla potrzeb edukacyjnych.

CKZ © 2023
Skip to content