ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00
Czas Zawodowców
Projekt „Czas zawodowców” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 1.12.2023 roku do 30.11.2025 roku.

Całkowita wartość projektu: 4 565 732,30 zł

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 3 196 012,61 zł

 

Projekt ma na celu:

 • podniesienie kwalifikacji, zdobycie dodatkowych uprawnień oraz doświadczenia w realiach rynku pracy 763 uczniów kształcących się w 10 wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych dla Dolnego Śląska branżach
 • poprawę jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności 24 nauczycieli zawodu
 • wsparcie cyfryzacji 10 szkół oraz CKZ, wykorzystywania nowoczesnych metod edukacyjnych poprzez doposażenie pracowni nauki zawodu

Grupy docelowe:

Wsparciem objętych będzie 763 uczniów z 10 wrocławskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe m.in. z kierunków wpisujących się w DSI2030 tj.: technik automatyk, technik informatyk, technik elektronik, technik programista, technik mechatronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, mechanik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska oraz z kierunków: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik organizacji turystyki, technik logistyk, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik ortopeda, technik optyk, technik fotografii i multimediów, technik reklamy, technik analityk, elektromechanik pojazdów samochodowych, kucharz.

Wsparciem objętych będzie 24 nauczycieli szkół objętych wsparciem w ramach projektu, kształcących w branży teleinformatycznej, motoryzacyjnej, logistyczno-spedycyjnej, mechatronicznej i elektrycznej oraz CKZ jako placówki oświatowej realizującej kształcenie praktyczne dla uczniów z części wrocławskich szkół zawodowych.

 

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu to:
 

 • Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych
 • Technikum nr 15
 • Technikum nr 18
 • Technikum nr 19
 • Branżowa szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2
 • Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2
 • Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3
 • Branżowa szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych
 • Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych
 • Technikum nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych

 

W ramach projektu zaplanowano:

 • wsparcie rozwoju kompetencji i uzdolnień uczniów – blok warsztatów psychoedukacyjnych, kurs e-learning z zakresu zielonych kompetencji, warsztaty rozwijające uzdolnienia i umiejętności U w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo
 • staże uczniowskie organizowane w oparciu o kierunek kształcenia, rekomendacje placówki i preferencje ucznia, w tym realizowane w sektorach zgodnych z DSI2030
 • kursy podnoszące kwalifikacje i kompetencje uczniów, realizowane zgodnie z kierunkiem kształcenia, w tym wpisujące się w sektor DSI2030
 • szkolenia specjalistyczne i szkolenia branżowe u pracodawców dla nauczycieli, podnoszące ich wiedzę, umiejętności i zwiększające ich kompetencje
 • doposażenie placówek w sprzęt, który zwiększy efektywność zajęć w pracowniach nauki zawodu: druku 3D, badania komponentów środowiska, sieci komputerowych, projektowania procesów produkcji, urządzeń techniki komputerowej, lokalnych sieci komputerowych, systemów wytwarzania CAD/CAM i CNC, projektowania graficznego i kosztorysowania, przygotowania potraw. Zakupione sprzęty/pomoce dydaktyczne umożliwią wdrożenie nowoczesnych metod nauczania i opierają się głównie na technologiach cyfrowych (sprzęt IT, drukarki 3D itp.).

Efekty/rezultaty Projektu:

Głównymi rezultatami projektu będzie zwiększenie szans uczniów na rynku pracy, wsparcie rozwoju lokalnej gospodarki poprzez kształcenie kadr dla branż ważnych dla RIS i DSI2030, podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego.

 

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • 22 nauczycieli zawodu uzyska kwalifikacje
 • 658 uczniów nabędzie kwalifikacje

Projekt realizowany jest w oparciu o Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Ostateczni odbiorcy projektu mają możliwość pisemnego zgłaszania do Instytucji Zarządzającej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta /Partnera /Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

Rozpoczynamy rekrutację do I edycji projektu „Czas zawodowców”

Ruszamy z rekrutacją do I cyklu projektu „Czas zawodowców” – jesteś uczniem szkoły objętej projektem?*– kształcisz się na jednym z wymienionych ...
/ CZ-Aktualności

Rekrutacja do I edycji projektu

Ostatnia modyfikacja: 8 lutego 2024

Rekrutacja do I edycji projektu:

Rekrutacja do I edycji Projektu „Czas zawodowców” prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 8 lutego 2024r. o godz. 9:00, a zakończy 18 lutego 2024 r. o godz. 23:59.

Warunki udziału w projekcie:

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia jednocześnie wszystkie wymienione kryteria:

 • jest osobą bierną zawodowo – uczniem pobierającym naukę w systemie dziennym,
 • jest uczniem/uczennicą jednej ze szkół objętych Projektem,
 • kształci się na jednym z wymienionych kierunków, wpisujących się w DSI2030 tj. technik automatyk, technik informatyk, technik elektronik, technik programista, technik mechatronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechanik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska lub na jednym z kierunków nie wpisujących się w DSI2030 tj. technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik organizacji turystyki, technik ortopeda, technik optyk, technik fotografii i multimediów, technik reklamy, technik analityk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik transportu kolejowego, kucharz
 • w chwili przystąpienia do pierwszej formy wsparcia jest osobą w wieku 15-20 lat,
 • nie jest uczniem ostatniej klasy technikum (dotyczy uczniów, wybierających jako formę wsparcia staże uczniowskie).

Zasady rekrutacji:

Projekt jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół objętych projektem, bez względu na rasę, kolor skóry i pochodzenie etniczne lub społeczne (art. 21KPP). Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu. Projekt jest otwarty na udział wszystkich zainteresowanych uczestników, nie będzie dyskryminował żadnych grup ze względu na posiadane cechy. Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem zasady równości płci i niedyskryminacji, w tym równego traktowania osób LGBTIQ. W rekrutacji promowane będą kobiety, jako odpowiedź na zidentyfikowane bariery równościowe.

WAŻNE: Uczeń przystępujący do rekrutacji przyjmuje do wiadomości, że zadanie wsparcie rozwoju kompetencji i uzdolnień uczniów (tj. grupowe zajęcia z doradcą zawodowym; zajęcia z trenerem kompetencji społecznych; prelekcja policjanta; kurs e-learning dot. zielonych kompetencji) jest integralną częścią wybranej przez niego ścieżki wsparcia (staż uczniowski lub kurs podnoszący kwalifikacje i kompetencje) i po zakwalifikowaniu do Projektu zobowiązany będzie do udziału zarówno w zadaniu wsparcie rozwoju kompetencji i uzdolnień uczniów, jak i w wybranym przez siebie zadaniu (staż uczniowski lub kurs podnoszący kwalifikacje i kompetencje), bez możliwości zrezygnowania z któregoś z ww. zadań.

Punkty premiujące:

Podczas rekrutacji do projektu przyznane zostaną punkty premiujące za:

 • płeć (żeńska) (+5 pkt)
 • niepełnosprawność (+5 pkt.) (wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
 • kierunek kształcenia zgodny z DSI2030 (+5 pkt.)
 • zamieszkiwanie na obszarze wiejskim, o małej gęstości zaludnienia, ujętym w klasyfikacji DEGURBA 3 1(+5 pkt.)
 • brak udziału w kursach lub stażach w ramach RPO 2014-2020 (+5 pkt.)
 • brak kształcenia praktycznego u pracodawców (+5 pkt.) (kryterium dotyczy uczniów wybierających jako formę wsparcia staż uczniowski)

W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość Kandydata do udziału w Projekcie. Zawarte są także pytania o specjalne potrzeby, w tym szkoleniowe i wynikające z niepełnosprawności. Na tym etapie Kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt.

1 Obszar słabo zaludniony, na którym więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie

Sposób rekrutacji:

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż uczniowski oraz oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą kurs podnoszący kwalifikacje i kompetencje. WAŻNE: z rekrutacji na staże wyłączeni są uczniowie ostatnich klas, zgodnie z art. 121a Ustawy Prawo Oświatowe.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zawierającego deklarację udziału w bloku warsztatów psychoedukacyjnych, kursie e-learningowym dot. zielonych kompetencji oraz danej formie wsparcia (staż uczniowski albo kurs podnoszący kwalifikacje i kompetencje).

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz jej przebieg opisane zostały w załączonym poniżej Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie „Czas zawodowców”.

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BĘDZIE AKTYWNY WYŁĄCZNIE W OKRESIE REKRUTACJI, TJ. W TERMINIE 8.02.2024 od godz. 9:00 do 18.02.2024 do godz. 23:59.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://5e98d415.static.tld.pl/ckz/public?idrep=240101&etap=0

WAŻNE: sugerujemy korzystanie z przeglądarki Chrome podczas korzystania z formularza.

Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna:

Ostatnia modyfikacja: 31 stycznia 2024

Staże

Ostatnia modyfikacja: 31 stycznia 2024

Szkolenia

Ostatnia modyfikacja: 31 stycznia 2024

Ostatnia modyfikacja: 31 stycznia 2024

Kursy

Ostatnia modyfikacja: 31 stycznia 2024

Stażyści w projekcie „Czas zawodowców”

Projekt „Czas zawodowców”
Centrum Kształcenia Zawodowego
IV piętro, pok. 408 i 409
ul. Strzegomska 49a
53-611 Wrocław

Joanna Handziak-Buczko
Kierownik projektu
tel. 071/798 67 00 wewn. 124
e-mail: jhandziak-buczko@ckz.edu.pl

Krzysztof Wilczyński
Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń
tel. 071/798 67 00 wewn. 122
e-mail: kwilczynski@ckz.edu.pl

Iwona Kurzyk
Specjalista ds. staży
tel. 071/798 67 00 wewn. 132
e-mail: ikurzyk@ckz.edu.pl

Ewa Niedbałka
Specjalista ds. staży
tel. 071/798 67 00 wewn. 123
e-mail: eniedbalka@ckz.edu.pl

Paulina Skrzypek
Specjalista ds. staży
tel. 071/798 67 00 wewn. 129
e-mail: pskrzypek@ckz.edu.pl

CKZ © 2024
Skip to content