ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00
images/Rozne/manufaktura_logo-01_male.png

Projekt „Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2020.

Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 300 uczniów 10 wrocławskich szkół prowadzących kształcących w kluczowych i rozwojowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach: motoryzacyjnej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, budowlanej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej, usługowej (fryzjerstwo, poligrafia). Uczniowie Lotniczych Zakładów Naukowych, Elektronicznych Zakładów Naukowych, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5, Zespołu Szkół Nr 18, Zespołu Szkół Logistycznych, Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, Technikum Nr 15, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 11 w ramach dwóch edycji projektu realizowanych w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 skorzystają ze staży lub kursów zawodowych, dopasowanych do ich potrzeb edukacyjnych, uzyskają także dostęp do zasobów wiedzy zgromadzonych na Interaktywnej Platformie Zawodowej. Na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do potrzeb rynku pracy, 10 nauczycieli zawodu zwiększy kwalifikacje, a w 2 placówkach zostaną doposażone pracownie nauki zawodu. Cel główny projektu: Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 300 uczniów kształcących się we wrocławskich szkołach zawodowych w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska oraz zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez realizację staży/praktyk, kursów zawodowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu, doposażenie pracowni zawodu w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2020. Cele szczegółowe:

 1. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację u pracodawców praktyk zawodowych/staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez 240 uczniów.
 2. Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz zdobycie uprawnień przydatnych na rynku pracy przez 60 uczniów poprzez udział w kursach zawodowych.
 3. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie kwalifikacji 10 nauczycieli zawodu oraz doposażenie placówek w specjalistyczny sprzęt i technologie wspomagające praktyczną naukę zawodu.
 4. Budowanie i zacieśnianie współpracy szkół zawodowych z lokalnymi pracodawcami poprzez realizację staży/praktyk zawod. i spotkania z przedsiębiorcami pn. „Bliżej zawodu”.

Rozpoczęcie kursu “Nowoczesne trendy w przygotowaniu i podawaniu potraw”

Dn. 7.03.2020 rozpoczęły się zajęcia na kursie "Nowoczesne trendy w przygotowaniu i podawaniu potraw". Uczestnikami kursu są uczniowie ZSG, ZS ...
Czytaj Dalej
/ MF-Aktualności

Spotkanie “Bliżej zawodu” w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej

Dnia 10.03.2020 odbyło się spotkanie pn. "Bliżej zawodu" w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej. Uczestnikami spotkania byli uczniowie ...
Czytaj Dalej

Zawieszenie zajęć na kursach specjalistycznych

Drodzy uczniowie! Zgodnie z linią władz centralnych i lokalnych dot. epidemii koronawirusa oraz rekomendacji, aby uczniowie przemieszczali się jak najmniej ...
Czytaj Dalej
/ MF-Aktualności

Spotkanie “Bliżej zawodu” w Zespole Szkół nr 2

Dnia 25.02.2020 zorganizowane zostało spotkanie pn. "Bliżej Zawodu" w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej z przedstawicielami firmy WABCO ...
Czytaj Dalej
/ MF-Aktualności

Wizyta uczniów Technikum nr 15 w Centrum Technologii Audiowizualnych

Dn. 10.12.19 uczniowie Technikum nr 15 odbyli wizytę w Centrum Technologii Audiowizualnych przy ul. Wystawowej 1 http://filmstudioceta.pl/ Wizyta była niepowtarzalną ...
Czytaj Dalej
/ MF-Aktualności
Logo CeTA1

Spotkanie „Bliżej zawodu” w Technikum nr 15

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Technikum nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 we Wrocławiu do udziału w spotkaniu pn. „Bliżej zawodu” ...
Czytaj Dalej
/ MF-Aktualności
Loading...

Rekrutacja do II edycji projektu

Rekrutacja do II edycji projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 25 listopada 2019, a zakończy 6 grudnia 2019.

Przebieg rekrutacji:

 1. udostępnienie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach
 2. działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, informacje na stronie www.ckp.pl i stronach internetowych szkół objętych projektem, fanpage projektu na Facebooku
 3. złożenie przez kandydatów formularza zgłoszeniowego umożliwiającego wybór formy wsparcia (staże lub kursy), weryfikującego spełnianie kryteriów formalnych (uczeń szkoły objętej projektem kształcący/-a się we wskazanych branżach, zamieszkały lub kształcący się na obszarze ZIT WrOF) oraz premiujących (niepełnosprawność, płeć-K; dodatkowe +5 pkt. za każde kryterium) wraz z formularzem motywacyjnym, badającym chęć i motywację kandydata do udziału we wskazanej formie wsparcia (ocena punktowo wg klucza). Elementem formularza będzie pisemna rekomendacja nauczyciela (w skali od 1 do 5)
 4. weryfikacja formularzy i przyznanie punktów przez Komisję Rekrutacyjną
 5. przygotowanie przez komisję list podstawowych i rezerwowych dla każdej placówki, oddzielnie na kursy i staże/praktyki
 6. złożenie przez osoby z listy podstawowej dokumentów warunkujących udział w projekcie (zał. 2, zał. 3, zał. 4), podpisanie deklaracji uczestnictwa wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz umowy stażowej (w przypadku staży)/umowy o praktykę (w przypadku praktyk) i przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia stażu/praktyki (jeśli dotyczy) lub umowy na kursy (w przypadku kursów)

PRZYJMOWANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH ROZPOCZYNA SIĘ DN. 25.11.2019 I TRWA DO DN. 06.12.2019 WŁĄCZNIE.

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja do I edycji projektu

Rekrutacja do I edycji projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 18 lutego 2019, a zakończy 1 marca 2019.

Przebieg rekrutacji:

 1. udostępnienie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach
 2. działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, informacje na stronie www.ckp.pl i stronach internetowych szkół objętych projektem, fanpage projektu na Facebooku
 3. złożenie przez kandydatów formularza zgłoszeniowego umożliwiającego wybór formy wsparcia (staże lub kursy), weryfikującego spełnianie kryteriów formalnych (uczeń szkoły objętej projektem kształcący/-a się we wskazanych branżach, zamieszkały lub kształcący się na obszarze ZIT WrOF) oraz premiujących (niepełnosprawność, płeć-K; dodatkowe +5 pkt. za każde kryterium) wraz z formularzem motywacyjnym, badającym chęć i motywację kandydata do udziału we wskazanej formie wsparcia (ocena punktowo wg klucza). Elementem formularza będzie pisemna rekomendacja instruktora zawodu lub wychowawcy (w skali od 1 do 5).
 4. weryfikacja formularzy i przyznanie punktów przez Komisję Rekrutacyjną
 5. przygotowanie przez komisję list podstawowych i rezerwowych dla każdej placówki, oddzielnie na kursy i staże
 6. złożenie przez osoby z listy podstawowej dokumentów warunkujących udział w projekcie, podpisanie deklaracji uczestnictwa wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz umowy stażowej (w przypadku staży) i przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia stażu (jeśli dotyczy) lub umowy na kursy (w przypadku kursów)

Obieg dokumentacji:

PRZYJMOWANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH ROZPOCZYNA SIĘ DN. 18.02.2019 I TRWA DO DN. 1.03.2019 WŁĄCZNIE.

Ruszyła rekrutacja do projektu „Manufaktura fachowców” dla nauczycieli zawodu!

Zgłoś się do Projektu, jeśli:

 • jesteś nauczycielem zawodu w jednej z placówek objętych projektem oraz
 • kształcisz uczniów na kierunkach: technik teleinformatyk, mechanik, elektronik, mechatronik, elektryk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Zaplanowane w projekcie „Manufaktura fachowców” działania obejmują bezpłatne certyfikowane szkolenia specjalistyczne i kwalifikacyjne zorganizowane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne:

 • „AutoCAD poziom I”
 • „3 DS Max Modelowanie”
 • „Uprawnienia SEP do 1 kV”
 • „Budowa, spawanie i pomiary sieci światłodowowych“

Rekrutacja do projektu przebiegać będzie następująco:

 1. kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ckp.pl i składa go w siedzibie Realizatora Projektu- Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, pok. 409, IV piętro lub przesyła podpisany skan formularza drogą mailową na adres jhandziak-buczko@ckp.pl do dn. 28.06.2019.
 2. Komisja rekrutacyjna, w oparciu o kryteria formalne i premiujące dokonuje wyboru uczestników projektu, a następnie do dn. 05.07.2019 sporządza i publikuje listę podstawową i rezerwową,
 3. po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do projektu (umieszczenie na liście podstawowej) kandydat składa do Komisji rekrutacyjnej wypełnioną deklarację uczestnictwa oraz niezbędne oświadczenia dostępne na stronie www.ckp.pl. Termin składania deklaracji i oświadczeń zostanie wskazany w mailu wysłanym do osób zakwalifikowanych.

Szersze informacje nt. form wsparcia przewidzianych w ramach projektu, a także szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Manufaktura fachowców” dla nauczycieli zawodu dostępnym na stronie www.ckp.pl w zakładce Projekty unijne, a także w siedzibie Realizatora Projektu – Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, pok. 409, oraz pod numerem telefonu 71 798 67 00 wew. 124

Dokumenty do pobrania

Spotkanie Bliżej Zawodu w Zespole Szkół nr 2 z firmą WABCO

Wizyta uczniów Technikum nr 15 w Centrum Technologii Audiowizualnych

Spotkanie Bliżej Zawodu w Technikum Nr 15 z firmą Centrum Technologii Audiowizualnych

Spotkanie Bliżej Zawodu w Lotniczych Zakładach Naukowych z firmą Robert Bosch Sp. z o.o.

Spotkanie Bliżej zawodu w Elektronicznych Zakładach Naukowych z firmą DOLBY Poland Sp. z o.o.

Spotkanie Bliżej Zawodu w Zespole Szkół Gastronomicznych z firmą Orbis Hotel Group

Kurs Baristyczny

Spotkanie Bliżej Zawodu w Zespole Szkół Logistycznych z firmą STK S.A.

Staże w firmach ORTIS, Graffix, The Granary La Suite, Wrocławskim Parku Wodnym

Staże w firmie Ryanair

Staże w firmie Whirlpool Company

Projekt „Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych”
Centrum Kształcenia Zawodowego
IV piętro, pok. 408 i 409
ul. Strzegomska 49a
53-611 Wrocław

Joanna Handziak-Buczko
Kierownik Projektu
tel. 071/798 67 00 wewn. 124
e-mail: jhandziak-buczko@ckz.edu.pl

Krzysztof Wilczyński
Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń
tel. 071/798 67 00 wewn. 124
e-mail: kwilczynski@ckz.edu.pl

Ewa Niedbałka
Specjalista ds. staży
tel. 071/798 67 00 wewn. 123
e-mail: eniedbalka@ckz.edu.pl

Iwona Kurzyk
Specjalista ds. staży
tel. 071/798 67 00 wewn. 123
e-mail: ikurzyk@ckz.edu.pl

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2019
Skip to content