Ostatnia modyfikacja: 8 lutego 2024

Rekrutacja do I edycji projektu:

Rekrutacja do I edycji Projektu „Czas zawodowców” prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 8 lutego 2024r. o godz. 9:00, a zakończy 18 lutego 2024 r. o godz. 23:59.

Warunki udziału w projekcie:

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia jednocześnie wszystkie wymienione kryteria:

 • jest osobą bierną zawodowo – uczniem pobierającym naukę w systemie dziennym,
 • jest uczniem/uczennicą jednej ze szkół objętych Projektem,
 • kształci się na jednym z wymienionych kierunków, wpisujących się w DSI2030 tj. technik automatyk, technik informatyk, technik elektronik, technik programista, technik mechatronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechanik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska lub na jednym z kierunków nie wpisujących się w DSI2030 tj. technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik organizacji turystyki, technik ortopeda, technik optyk, technik fotografii i multimediów, technik reklamy, technik analityk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik transportu kolejowego, kucharz
 • w chwili przystąpienia do pierwszej formy wsparcia jest osobą w wieku 15-20 lat,
 • nie jest uczniem ostatniej klasy technikum (dotyczy uczniów, wybierających jako formę wsparcia staże uczniowskie).

Zasady rekrutacji:

Projekt jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół objętych projektem, bez względu na rasę, kolor skóry i pochodzenie etniczne lub społeczne (art. 21KPP). Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu. Projekt jest otwarty na udział wszystkich zainteresowanych uczestników, nie będzie dyskryminował żadnych grup ze względu na posiadane cechy. Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem zasady równości płci i niedyskryminacji, w tym równego traktowania osób LGBTIQ. W rekrutacji promowane będą kobiety, jako odpowiedź na zidentyfikowane bariery równościowe.

WAŻNE: Uczeń przystępujący do rekrutacji przyjmuje do wiadomości, że zadanie wsparcie rozwoju kompetencji i uzdolnień uczniów (tj. grupowe zajęcia z doradcą zawodowym; zajęcia z trenerem kompetencji społecznych; prelekcja policjanta; kurs e-learning dot. zielonych kompetencji) jest integralną częścią wybranej przez niego ścieżki wsparcia (staż uczniowski lub kurs podnoszący kwalifikacje i kompetencje) i po zakwalifikowaniu do Projektu zobowiązany będzie do udziału zarówno w zadaniu wsparcie rozwoju kompetencji i uzdolnień uczniów, jak i w wybranym przez siebie zadaniu (staż uczniowski lub kurs podnoszący kwalifikacje i kompetencje), bez możliwości zrezygnowania z któregoś z ww. zadań.

Punkty premiujące:

Podczas rekrutacji do projektu przyznane zostaną punkty premiujące za:

 • płeć (żeńska) (+5 pkt)
 • niepełnosprawność (+5 pkt.) (wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
 • kierunek kształcenia zgodny z DSI2030 (+5 pkt.)
 • zamieszkiwanie na obszarze wiejskim, o małej gęstości zaludnienia, ujętym w klasyfikacji DEGURBA 3 1(+5 pkt.)
 • brak udziału w kursach lub stażach w ramach RPO 2014-2020 (+5 pkt.)
 • brak kształcenia praktycznego u pracodawców (+5 pkt.) (kryterium dotyczy uczniów wybierających jako formę wsparcia staż uczniowski)

W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość Kandydata do udziału w Projekcie. Zawarte są także pytania o specjalne potrzeby, w tym szkoleniowe i wynikające z niepełnosprawności. Na tym etapie Kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt.

1 Obszar słabo zaludniony, na którym więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie

Sposób rekrutacji:

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż uczniowski oraz oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą kurs podnoszący kwalifikacje i kompetencje. WAŻNE: z rekrutacji na staże wyłączeni są uczniowie ostatnich klas, zgodnie z art. 121a Ustawy Prawo Oświatowe.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zawierającego deklarację udziału w bloku warsztatów psychoedukacyjnych, kursie e-learningowym dot. zielonych kompetencji oraz danej formie wsparcia (staż uczniowski albo kurs podnoszący kwalifikacje i kompetencje).

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz jej przebieg opisane zostały w załączonym poniżej Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie „Czas zawodowców”.

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BĘDZIE AKTYWNY WYŁĄCZNIE W OKRESIE REKRUTACJI, TJ. W TERMINIE 8.02.2024 od godz. 9:00 do 18.02.2024 do godz. 23:59.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://5e98d415.static.tld.pl/ckz/public?idrep=240101&etap=0

WAŻNE: sugerujemy korzystanie z przeglądarki Chrome podczas korzystania z formularza.

Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna: