Rekrutacja do I edycji projektu: Rekrutacja do I edycji Projektu „Czas zawodowców” prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 8 lutego 2024r. o godz. 9:00, a zakończy 18 lutego 2024 r. o godz. 23:59. Warunki udziału w projekcie: Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia jednocześnie wszystkie wymienione kryteria: Zasady rekrutacji: Projekt jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół objętych projektem, bez względu na rasę, kolor skóry i pochodzenie etniczne lub społeczne (art. 21KPP). Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu. Projekt jest otwarty na udział wszystkich zainteresowanych uczestników, nie będzie dyskryminował żadnych grup ze względu na posiadane cechy. Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem zasady równości płci i niedyskryminacji, w tym równego traktowania osób LGBTIQ. W rekrutacji promowane będą kobiety, jako odpowiedź na zidentyfikowane bariery równościowe. WAŻNE: Uczeń przystępujący do rekrutacji przyjmuje do wiadomości, że zadanie wsparcie rozwoju kompetencji i uzdolnień uczniów (tj. grupowe zajęcia z doradcą zawodowym; zajęcia z trenerem kompetencji społecznych; prelekcja policjanta; kurs e-learning dot. zielonych kompetencji) jest integralną częścią wybranej przez niego ścieżki wsparcia (staż uczniowski lub kurs podnoszący kwalifikacje i kompetencje) i po zakwalifikowaniu do Projektu zobowiązany będzie do udziału zarówno w zadaniu wsparcie rozwoju kompetencji i uzdolnień uczniów, jak i w wybranym przez siebie zadaniu (staż uczniowski lub kurs podnoszący kwalifikacje i kompetencje), bez możliwości zrezygnowania z któregoś z ww. zadań. Punkty premiujące: Podczas rekrutacji do projektu przyznane zostaną punkty premiujące za: W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i…