Rekrutacja do II edycji Projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 10 stycznia 2022r., a zakończy 21 stycznia 2022r. W I edycji udział wzięło 81 uczniów/uczennic.  W II edycji staż uczniowski zrealizuje 159 uczniów/uczennic,  w tym 30 w kursach kwalifikacyjnych, dedykowanych wybranym szkołom i kierunkom kształcenia. Rekrutacja do II edycji prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów/uczennic, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż uczniowski  oraz oddzielnie dla uczniów/ uczennic,  którzy jako formę wsparcia wybiorą staż uczniowski wraz z kursem kwalifikacyjnym. Uczestnik wybierający jako formę wsparcia staż uczniowski wraz z kursem kwalifikacyjnym, przyjmuje do wiadomości, że kurs kwalifikacyjny jest integralną częścią zaplanowanej dla niego ścieżki wsparcia i po zakwalifikowaniu do projektu zobowiązany będzie do udziału zarówno w stażu uczniowskim, jak i kursie kwalifikacyjnym bez możliwości zrezygnowania z którejś z wyżej wymienionych form wsparcia.   Uwaga! Kandydat, który nie zakwalifikował się do udziału w edycji I Projektu może ubiegać się o udział w II edycji, składając nowy komplet wymaganych dokumentów. Podczas rekrutacji do Projektu przyznane zostaną punkty premiujące za: – płeć (żeńska) (+5 pkt) – niepełnosprawność (+5 pkt.) – brak kształcenia praktycznego u pracodawców (+5 pkt.) W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość Kandydata do udziału w stażu uczniowskim oraz stażu uczniowskim wraz z kursem kwalifikacyjnym. Na tym etapie Kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt. w przypadku, gdy zostanie wybrany staż uczniowski oraz 41 pkt. gdy zostanie wybrany staż uczniowski wraz z kursem kwalifikacyjnym. Rekrutacja do II edycji odbywa się elektronicznie, poniżej znajduje się link do formularza rekrutacyjnego aktywnego…