Ostatnia modyfikacja: 3 lutego 2022

Rekrutacja do II edycji Projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 10 stycznia 2022r., a zakończy 21 stycznia 2022r.

W I edycji udział wzięło 81 uczniów/uczennic.  W II edycji staż uczniowski zrealizuje 159 uczniów/uczennic,  w tym 30 w kursach kwalifikacyjnych, dedykowanych wybranym szkołom i kierunkom kształcenia. Rekrutacja do II edycji prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów/uczennic, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż uczniowski  oraz oddzielnie dla uczniów/ uczennic,  którzy jako formę wsparcia wybiorą staż uczniowski wraz z kursem kwalifikacyjnym.

Uczestnik wybierający jako formę wsparcia staż uczniowski wraz z kursem kwalifikacyjnym, przyjmuje do wiadomości, że kurs kwalifikacyjny jest integralną częścią zaplanowanej dla niego ścieżki wsparcia i po zakwalifikowaniu do projektu zobowiązany będzie do udziału zarówno w stażu uczniowskim, jak i kursie kwalifikacyjnym bez możliwości zrezygnowania z którejś z wyżej wymienionych form wsparcia.  

Uwaga! Kandydat, który nie zakwalifikował się do udziału w edycji I Projektu może ubiegać się o udział w II edycji, składając nowy komplet wymaganych dokumentów.

Podczas rekrutacji do Projektu przyznane zostaną punkty premiujące za:

– płeć (żeńska) (+5 pkt)

– niepełnosprawność (+5 pkt.)

– brak kształcenia praktycznego u pracodawców (+5 pkt.)

W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość Kandydata do udziału w stażu uczniowskim oraz stażu uczniowskim wraz z kursem kwalifikacyjnym. Na tym etapie Kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt. w przypadku, gdy zostanie wybrany staż uczniowski oraz 41 pkt. gdy zostanie wybrany staż uczniowski wraz z kursem kwalifikacyjnym.

Rekrutacja do II edycji odbywa się elektronicznie, poniżej znajduje się link do formularza rekrutacyjnego aktywnego wyłącznie w okresie rekrutacji.

Przebieg rekrutacji do II edycji projektu:

  1. udostępnienie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na uniwersalnie dostępnej stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach
  2. działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, w tym informacje na stronie www.ckz.edu.pl i stronach internetowych szkół
  3. złożenie przez kandydatów ze szkół objętych Projektem formularza zgłoszeniowego zawierającego deklarację udziału w danej formie wsparcia w terminie 10.01-21.01.2022.W związku z aktualną sytuacją epidemiczną rekrutacja do Projektu odbędzie się w formie zdalnej – kandydaci zobowiązani są do złożenia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej
  4. weryfikacja formularzy zgłoszeniowych przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem spełnienia kryteriów formalnych, premiujących oraz zbadanie gotowości i motywacji kandydata do udziału w projekcie oraz motywacji kandydata do udziału w kursie kwalifikacyjnym na podstawie udzielonych informacji (ocena punktowo wg klucza)
  5. przyznanie punktów przez Komisję Rekrutacyjną
  6. przygotowanie list rankingowych podstawowych i rezerwowych dla każdej placówki, oddzielnie na staże uczniowskie/kursy kwalifikacyjne oraz staże uczniowskie. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowani zostaną kandydaci z największą liczbą punktów przyznanych na etapie oceny formularza zgłoszeniowego
  7. złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie (znajdujących się na liście rankingowej podstawowej) podpisanej deklaracji uczestnictwa w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie
  8. osoba zakwalifikowana do projektu we wskazanym przez Realizatora projektu terminie podpisze umowę dotyczącą stażu uczniowskiego wraz z kursem kwalifikacyjnym lub umowę o staż uczniowski (w zależności od wybranej formy wsparcia) i przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do praktycznej nauki zawodu oraz oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW (dot. staży). W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów w wymaganym terminie uznaje się, iż osoba zakwalifikowana do projektu rezygnuje z uczestnictwa w nim. W tej sytuacji do projektu zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej, która otrzymała największą liczbę punktów
  9. w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez 2 lub więcej kandydatów, decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku zgłoszenia się do projektu niewystarczającej liczby kandydatów, Realizator projektu przewiduje przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej
  10. rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie z zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JEST AKTYWNY WYŁĄCZNIE W OKRESIE REKRUTACJI, TJ. W TERMINIE 10.01.2022-21.01.2022.

Link do formularza: https://ckzonline.pl/ckz/public?idrep=220202 

UWAGA: w związku ze zgłaszanymi błędami technicznymi formularza zgłoszeniowego, przedłużamy rekrutację do projektu „Twój czas na staż” do dn. 26.01.2022 r. włącznie.