ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00
Bliżej Zawodu
Projekt  Bliżej zawodu realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 3 listopada 2022 r.


Projekt ma na celu:

 • zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 262 uczniów kształcących się we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska
 • zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez: realizację staży i praktyk, podniesienie kompetencji uczniów i kwalifikacji nauczycieli/instruktorów zawodu, doposażenie pracowni nauki zawodu.

 Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu to:

 • Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego we Wrocławiu
 • Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu
 • Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza w Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu
 • Technikum nr 12 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12 im. ks. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Logistycznych
 • Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie w Elektronicznych Zakładach Naukowych
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 im. Jana Kilińskiego
 • Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego
 • Technikum nr 18
 • Technikum nr 19
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

W ramach projektu zaplanowano:

 • praktyki i staże zawodowe dla uczniów,
 • kursy zawodowe dla uczniów,
 • kursy kwalifikacyjne, staże i studia podyplomowe dla nauczycieli i instruktorów zawodu,
 • doposażenie 7 placówek w sprzęt, który zwiększy efektywność zajęć prowadzonych w pracowniach nauki zawodu: automatyki, komputerowej, informatycznej, techniki ruchu kolejowego, realizacji programów multimedialnych, elektrycznej i elektronicznej.

Mikołajki

Dzisiaj Mikołaj odwiedził Nasz cały zespół i obdarował słodkimi upominkami 🙂 Udał się z Nami również w podróż sentymentalną do ...

Podziękowania za udział w projekcie

Serdecznie dziękujemy pracodawcom za udział w projekcie i organizację staży dla uczniów - uczestników projektów realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego ...

Stażyści z kierunku technik ortopeda

W listopadzie rozpoczęły się staże uczniów z kierunku technik ortopeda z Technikum nr 18. Dzięki realizacji staży uczniowie będą mieli ...
/ BZ-Aktualności

Ankieta – projekt „Bliżej zawodu”

Drodzy uczniowie – uczestnicy staży w projekcie „Bliżej zawodu” Bardzo dziękujemy za współpracę w ramach naszego projektu. Jesteśmy niezmiernie ciekawi ...
/ BZ-Aktualności

Rekrutacja do II edycji projektu

Ostatnia modyfikacja: 3 lutego 2022

Rekrutacja do II edycji projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 10 stycznia 2022, a zakończy 21 stycznia 2022.

Edycję II zaplanowano dla 137 uczniów. Łącznie w obu edycjach projektu uczestniczyć będzie 262 uczniów (w tym 210 w stażach/praktykach zawodowych i 52 w kursach kwalifikacyjnych).

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż/praktykę zawodową oraz oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą kurs kwalifikacyjny.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie podczas rekrutacji do projektu przyznane zostaną punkty premiujące za:

– płeć (żeńska) (+5 pkt w przypadku kobiet wybierających staż; +10 pkt. w przypadku kobiet wybierających kurs)

– niepełnosprawność (+5 pkt.)

– zamieszkanie na obszarze wiejskim wg. klasyfikacji DEGURBA 3 (+5 pkt.)

W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość kandydata do udziału w projekcie. Na tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt.

Przebieg rekrutacji do II edycji projektu:

 1. udostępnienie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumentów rekrutacyjnych na stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach
 2. działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, informacje na stronie www.ckz.edu.pl i stronach internetowych szkół objętych projektem
 3. złożenie przez kandydatów ze szkół objętych Projektem formularza zgłoszeniowego zawierającego deklarację udziału w danej formie wsparcia (staż/praktyka zawodowa lub kurs kwalifikacyjny) w terminie 10-21.01.2022. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną rekrutacja do projektu odbędzie się w formie zdalnej – kandydaci zobowiązani są do złożenia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej
 4. weryfikacja formularzy zgłoszeniowych przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem spełnienia kryteriów formalnych (uczeń szkoły objętej projektem, kształcący się we wskazanym obszarze kształcenia i – w przypadku uczniów wybierających kurs – wskazanym kierunku kształcenia), premiujących (płeć, niepełnosprawność, zamieszkanie na obszarze wiejskim wg. klasyfikacji DEGURBA 3) oraz zbadanie gotowości i motywacji kandydata do udziału w projekcie na podstawie udzielonych informacji (ocena punktowo wg klucza)
 5. przyznanie punktów przez Komisję Rekrutacyjną
 6. przygotowanie list rankingowych podstawowych i rezerwowych dla każdej placówki, oddzielnie na staże/praktyki zawodowe oraz kursy kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowani zostaną kandydaci z największą liczbą punktów przyznanych na etapie oceny formularza zgłoszeniowego
 7. złożenie przez osoby z list rankingowych podstawowych podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, dostępny także u Lidera Szkolnego) w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie
 8. osoba zakwalifikowana do projektu w terminie wskazanym przez Realizatora projektu podpisze umowę dot. kursów kwalifikacyjnych lub umowę stażową/umowę o praktykę (zależnie od wybranej formy wsparcia) i przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do praktycznej nauki zawodu oraz oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW (dot. staży/praktyk). W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów w wymaganym terminie uznaje się, iż osoba zakwalifikowana do projektu rezygnuje z uczestnictwa w nim. W tej sytuacji do projektu zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej, która otrzymała największą liczbę punktów
 9. w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez 2 lub więcej kandydatów, decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku zgłoszenia się do projektu niewystarczającej liczby kandydatów, Realizator projektu przewiduje przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej
 10. rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie z zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JEST DOSTĘPNY W OKRESIE REKRUTACJI TJ. W TERMINIE 10-21.01.2022.

https://ckzonline.pl/ckz/public?idrep=220201

Dokumenty rekrutacyjne do II edycji projektu:

Rekrutacja – nauczyciele

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2021

Kursy

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2021

Staże

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2021

Kursy

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Staże

Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Stażyści w projekcie „Bliżej Zawodu”

Projekt „Bliżej Zawodu”
Centrum Kształcenia Zawodowego
IV piętro, pok. 408 i 409
ul. Strzegomska 49a
53-611 Wrocław

Joanna Handziak-Buczko
Kierownik projektu
tel. 071/798 67 00 wewn. 124
e-mail: jhandziak-buczko@ckz.edu.pl

Krzysztof Wilczyński
Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń
tel. 071/798 67 00 wewn. 122
e-mail: kwilczynski@ckz.edu.pl

Ewa Niedbałka
Specjalistka ds. staży
tel. 071/798 67 00 wewn. 123
e-mail: eniedbalka@ckz.edu.pl

Iwona Kurzyk
Specjalistka ds. staży
tel. 071/798 67 00 wewn. 132
e-mail: ikurzyk@ckz.edu.pl

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2024
Skip to content