Ostatnia modyfikacja: 3 lutego 2022

Rekrutacja do II edycji projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 10 stycznia 2022, a zakończy 21 stycznia 2022.

Edycję II zaplanowano dla 137 uczniów. Łącznie w obu edycjach projektu uczestniczyć będzie 262 uczniów (w tym 210 w stażach/praktykach zawodowych i 52 w kursach kwalifikacyjnych).

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż/praktykę zawodową oraz oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą kurs kwalifikacyjny.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie podczas rekrutacji do projektu przyznane zostaną punkty premiujące za:

– płeć (żeńska) (+5 pkt w przypadku kobiet wybierających staż; +10 pkt. w przypadku kobiet wybierających kurs)

– niepełnosprawność (+5 pkt.)

– zamieszkanie na obszarze wiejskim wg. klasyfikacji DEGURBA 3 (+5 pkt.)

W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość kandydata do udziału w projekcie. Na tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt.

Przebieg rekrutacji do II edycji projektu:

  1. udostępnienie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumentów rekrutacyjnych na stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach
  2. działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, informacje na stronie www.ckz.edu.pl i stronach internetowych szkół objętych projektem
  3. złożenie przez kandydatów ze szkół objętych Projektem formularza zgłoszeniowego zawierającego deklarację udziału w danej formie wsparcia (staż/praktyka zawodowa lub kurs kwalifikacyjny) w terminie 10-21.01.2022. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną rekrutacja do projektu odbędzie się w formie zdalnej – kandydaci zobowiązani są do złożenia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej
  4. weryfikacja formularzy zgłoszeniowych przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem spełnienia kryteriów formalnych (uczeń szkoły objętej projektem, kształcący się we wskazanym obszarze kształcenia i – w przypadku uczniów wybierających kurs – wskazanym kierunku kształcenia), premiujących (płeć, niepełnosprawność, zamieszkanie na obszarze wiejskim wg. klasyfikacji DEGURBA 3) oraz zbadanie gotowości i motywacji kandydata do udziału w projekcie na podstawie udzielonych informacji (ocena punktowo wg klucza)
  5. przyznanie punktów przez Komisję Rekrutacyjną
  6. przygotowanie list rankingowych podstawowych i rezerwowych dla każdej placówki, oddzielnie na staże/praktyki zawodowe oraz kursy kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowani zostaną kandydaci z największą liczbą punktów przyznanych na etapie oceny formularza zgłoszeniowego
  7. złożenie przez osoby z list rankingowych podstawowych podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, dostępny także u Lidera Szkolnego) w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie
  8. osoba zakwalifikowana do projektu w terminie wskazanym przez Realizatora projektu podpisze umowę dot. kursów kwalifikacyjnych lub umowę stażową/umowę o praktykę (zależnie od wybranej formy wsparcia) i przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do praktycznej nauki zawodu oraz oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW (dot. staży/praktyk). W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów w wymaganym terminie uznaje się, iż osoba zakwalifikowana do projektu rezygnuje z uczestnictwa w nim. W tej sytuacji do projektu zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej, która otrzymała największą liczbę punktów
  9. w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez 2 lub więcej kandydatów, decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku zgłoszenia się do projektu niewystarczającej liczby kandydatów, Realizator projektu przewiduje przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej
  10. rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie z zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JEST DOSTĘPNY W OKRESIE REKRUTACJI TJ. W TERMINIE 10-21.01.2022.

https://ckzonline.pl/ckz/public?idrep=220201

Dokumenty rekrutacyjne do II edycji projektu: