Ostatnia modyfikacja: 16 grudnia 2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla klas I-III szkół podstawowych – w podziale na 6 zadań:

1) Zadanie 1: Dostawa pomocy dydaktycznych do logorytmiki dla 17 szkół podstawowych
2) Zadanie 2: Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć interdyscyplinarnych dla 20 szkół ponadpodstawowych
3) Zadanie 3: Dostawa programów multimedialnych do indywidualizacji wsparcia dla 19 szkól podstawowych
4) Zadanie 4: Dostawa pomocy dydaktycznych do indywidualizacji wsparcia dla 20 szkół podstawowych
5) Zadanie 5: Dostawa artykułów papierniczych i materiałów plastycznych dla 23 szkół podstawowych
6) Zadanie 6: Dostawa kompleksowego zestawu pomocy i narzędzi do pracy z metodą Warnkego w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej.

w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”

KODY CPV
39162100-6 (pomoce dydaktyczne)
39162110-9 (sprzęt dydaktyczny

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 19 listopada 2019r. do godziny 1000.
Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.


UWAGA!

Zamawiający informuje, iż w związku z wyjaśnieniami udzielonymi w dniu 29.10.2019r., dokonuje zmiany treści siwz poprzez zmianę treści Załącznika nr 2 (Arkusz kalkulacyjny z OPZ dla Zadania 2).

Zmieniony Załącznik został zamieszczony na stronie internetowej wraz z odpowiedziami.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!

Zamawiający informuje, iż w związku z wyjaśnieniami udzielonymi w dniu 08.11.2019 r., dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę:

1) Załącznika nr 2 do SIWZ – Arkusz kalkulacyjny z OPZ dla Zadania 3
2) zmianie termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: do dnia 26.11.2019r. do godz. 10:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 26.11.2019r., godz. 10:30.