Ostatnia modyfikacja: 20 stycznia 2020

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych w podziale na 4 zadania, w ramach projektu „Klucz do przyszłości …”

KOD CPV 39162100-6

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 08 stycznia 2020 r., do godziny 14:00.

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.