Ostatnia modyfikacja: 17 grudnia 2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 2 zadania:

1) komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem (16 sztuk)
2) drukarka laserowa czarno-biała (2 sztuki)

KODY CPV:

30200000-1 (sprzęt komputerowy)
30232110-8 (drukarki laserowe)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, sala nr 112) – do dnia 19 listopada 2019r. do godziny 10:00