Ostatnia modyfikacja: 16 grudnia 2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 2 zadania:

1) komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem (1 sztuka)
2) drukarka laserowa czarno-biała (2 sztuki)

KODY CPV:

30200000-1 (sprzęt komputerowy)
30232110-8 (drukarki laserowe)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, sala nr 112) – do dnia 28 listopada 2019r. do godziny 10.00


UWAGA – ZMIANA ILOŚCI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1

Zamawiający informuje, iż dokonał, w dniu 21.11.2019r., zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Zadania 1, poprzez zmianę:

1) rozdz. III ust. 1 pkt 1 siwz;
2) Załącznika nr 1 do siwz – OPZ dla Zadania 1;
3) Załącznika nr 3.1 do siwz – Wykaz parametrów technicznych dla Zadania 1.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.