ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 21/PN/J/2019

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych w podziale na 4 zadania, w ramach projektu „Klucz do przyszłości …” KOD CPV 39162100-6 TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać do dnia 08 stycznia 2020 r., do godziny 14:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 22/PN/J/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla klas I-III szkół podstawowych – w podziale na 6 zadań. KODY CPV: 39162100-6 (pomoce dydaktyczne)39162110-9 (sprzęt dydaktyczny) TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć do dnia 10 stycznia 2020r. do godziny 1000. Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 18/PN/J/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów przyrodniczych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – w podziale na 10 zadań. KODY CPV: 39162100-6 (pomoce dydaktyczne)39162110-9 (sprzęt dydaktyczny) TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć do dnia 03 stycznia 2020 r. do godziny 10:00.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. UWAGA (09.12.2019) – ZMIANA W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 Zamawiający informuje, iż dokonał, w dniu 09.12.2019 r., zmiany treści Załącznika nr 2 do siwz dla Zadania: 1, 4, 5, 6, 7, 8, i 10. Zamawiający informuje, że zmienione Arkusze dla wskazanych Zadań zostały zamieszczone poniżej. UWAGA (09.12.2019) – ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DLA ZADANIA  1, 4, 7 Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

PRZETARG NIEOGRANICZONY – znak sprawy: 20/PN/CKZ/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 2 zadania: 1) komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem (1 sztuka)2) drukarka laserowa czarno-biała (2 sztuki) KODY CPV: 30200000-1 (sprzęt komputerowy)30232110-8 (drukarki laserowe) TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, sala nr 112) – do dnia 28 listopada 2019r. do godziny 10.00 UWAGA – ZMIANA ILOŚCI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 Zamawiający informuje, iż dokonał, w dniu 21.11.2019r., zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Zadania 1, poprzez zmianę: 1) rozdz. III ust. 1 pkt 1 siwz;2) Załącznika nr 1 do siwz – OPZ dla Zadania 1;3) Załącznika nr 3.1 do siwz – Wykaz parametrów technicznych dla Zadania 1. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  

PRZETARG NIEOGRANICZONY – znak sprawy: 19/PN/CKZ/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 2 zadania: 1) komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem (16 sztuk)2) drukarka laserowa czarno-biała (2 sztuki) KODY CPV: 30200000-1 (sprzęt komputerowy)30232110-8 (drukarki laserowe) TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, sala nr 112) – do dnia 19 listopada 2019r. do godziny 10:00

CKZ © 2024
Skip to content