Ostatnia modyfikacja: 13 maja 2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów przyrodniczych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – w podziale na 10 zadań.

KODY CPV:

39162100-6 (pomoce dydaktyczne)
39162110-9 (sprzęt dydaktyczny)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 03 stycznia 2020 r. do godziny 10:00.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

UWAGA (09.12.2019) – ZMIANA W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 10

Zamawiający informuje, iż dokonał, w dniu 09.12.2019 r., zmiany treści Załącznika nr 2 do siwz dla Zadania: 1, 4, 5, 6, 7, 8, i 10.

Zamawiający informuje, że zmienione Arkusze dla wskazanych Zadań zostały zamieszczone poniżej.

UWAGA (09.12.2019) – ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DLA ZADANIA  1, 4, 7

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.