Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Organizacja wyjazdu i udział w zajęciach dla 1008 uczniów z klas I-III oraz 112 opiekunów do:

1) Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu – w terminie IV. – VI.2019 r.
2) Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz Jura Park w Krasiejowie – w terminie: IV. – VI.2019 r.,

w ramach realizacji projektu pn.:„Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.

CPV 63500000-4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych

o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
221 000 EURO

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż dnia 23.01.2019 r. do godz. 14:00.

UWAGA ZMIANA:


1) terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: oferty należy złożyć nie później niż do dnia  29.01.2019 r. do godz. 14:00

2) zapisów SIWZ