Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Dostawa sprzętu TIK – urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych, na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 42962000-7.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,

przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż dnia 13.03.2019 r. do godz. 14:00.

UWAGA ! – zmiana terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć – nie później niż dnia 18.03.2019 r. do godz. 14:00.