Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Dostawa, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w siedzibach 17 jednostek oświaty (16 z Gminy Wrocław, 1 z Gminy Czernica), uczestniczących w realizacji projektu pn.: Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF.

CPV 39121000-6.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,
przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż dnia 03.09.2019 r. do godz. 14:00.

UWAGA ZMIANA:

Zamawiający informuje, iż zamieścił nowy zmieniony formularz ofertowy.

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert (do dnia 05.09.2019r. do godziny 14.00) i terminu otwarcia ofert
(na dzień 05.09.2019 o godzinie 15.00)

Zamawiający informuje również o dokonanej – w związku z odpowiedziami na pytania – zmianie zapisów siwz i zmianie zapisów arkusza kalkulacyjnego stanowiącego załącznik nr 1.1 do siwz.

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert tj. oferty należy składać do dnia 09.09.2019 r. do godziny 13:30

oraz zmianie terminu otwarcia ofert tj. na dzień 09.09.2019 o godzinie 14:00.