Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych i matematyki  w podziale na 6 zadań, w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”.

KODY CPV (przedmiot główny): CPV 39162100-6

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty powinny być złożone do dnia 05.11.2019 r. do godz. 11:00 (w sposób wskazany w siwz).


Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi wyjaśnieniami (z dnia 15.10.2019 r.), dokonuje zmiany:

– SIWZ
– Załącznika nr 6 do SIWZ – Arkusz kalkulacyjny wraz ze szczegółowy opisem przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 5.

Nowy arkusz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami (z dnia 15.10.2019r.) termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 23.10.2019 r., dokonuje zmiany:

– treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
– Załącznika nr 6 do SIWZ_POMOCE _zad 5 _po odpowiedziach z dnia 23.10.2019r.
– Załącznika nr 6 do SIWZ_POMOCE _zad 6 _po odpowiedziach z dnia 23.10.2019r.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert .

Nowy termin składania ofert:  do dnia  08.11.2019 r. do godz. 09:00.