Ostatnia modyfikacja: 19 stycznia 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu specjalistycznego Biofeedback dla Przedszkola nr 17 we Wrocławiu (1 sztuka)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 30 grudnia 2021r. do godziny 900.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:
33197000-7 – Medyczne urządzenia komputerowe

UWAGA (29.12.2021) – ZMIANA TERMINU:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w pliku „wyjaśnienia i zmiana swz (29.12.2021)” oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie (29.12.2021”)).

Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 10.01.2022r.. do godziny 900 (otwarcie ofert: 10.01.2022r., godz. 10.00)