Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do Punktów Informacji i Kariery dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław i gminy Czernica – w podziale na 6 zadań.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 25.01.2022r. do godziny 900.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:
39162100-6 (pomoce dydaktyczne)
39162110-9 (sprzęt dydaktyczny)
48520000-9 (programy multimedialne)