Ostatnia modyfikacja: 18 listopada 2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do Punktów Informacji i Kariery dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław i gminy Czernica  w podziale na 6 zadań.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 15 listopada 2021r. do godziny 900.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:

39162100-6 (pomoce dydaktyczne)
39162110-9 (sprzęt dydaktyczny)
48520000-9 (programy multimedialne)

UWAGA (10.11.2021) – ZMIANA TERMINU:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „I. zmiana swz – 10.11.2021” oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („I. Sprostowanie do Ogłoszenie o zamówieniu”).

Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 22.11.2021r. do godziny 900 (otwarcie ofert: 22.11.2021r., godz. 10.00)