Ostatnia modyfikacja: 5 marca 2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego i sprzętu multimedialnego – w podziale na 5 zadań.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 23 lutego 2021r. do godziny 1000.

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:

30200000-1 (sprzęt komputerowy)
30213100-6 (komputer przenośny)
30232110-8 (drukarki laserowe)
30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)
32322000-6 (urządzenia multimedialne)
38652100-1 (projektor)
30232100-5 (drukarki i plotery)

UWAGA (18.02.2021):

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „Zmiana swz (18.02.2021)” i zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III (18.02.2021”), w konsekwencji których zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:

ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 25 lutego 2021r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 25.02.2021, godz. 13.00)