Ostatnia modyfikacja: 17 listopada 2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego – w podziale na 3 zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 06 października 2021r. do godziny 900.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:
30200000-1 (urządzenia komputerowe)
30232110-8 (drukarki laserowe)

UWAGA (01.10.2021) – ZMIANA TERMINU:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „Wyjaśnienia i zmiana swz (01.10.2021)” oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie  ogłoszenia (01.10.2021”).

Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 08.10.2021r. do godziny 900 (otwarcie ofert: 08.10.2021r., godz. 10.00)