Ostatnia modyfikacja: 30 listopada 2021

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń  w formie warsztatów eksperckich dla nauczycieli szkół podstawowych  i ponadpodstawowych gminy Wrocław i gminy Czernica   w podziale na 6 zadań.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 20 października 2021r. do godziny 900.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:
80 00 0000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80 40 0000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych i inne

UWAGA (18.10.2021) – ZMIANA TERMINU:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „I. wyjaśnienia i zmiana swz – 18.10.2021” oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („I. Ogłoszenie o zmianie  ogłoszenia (BZP”).

Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 22.10.2021r. do godziny 1200 (otwarcie ofert: 22.10.2021r., godz. 13.00)