Ostatnia modyfikacja: 28 maja 2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego – w podziale na 4 zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2021r. do godziny 1000.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:
30213100-6 (komputer przenośny)
48210000-3 (Pakiety oprogramowania dla sieci)
30232110-8 (drukarki laserowe)
32420000-3 (urządzenia sieciowe)
30237000-9 (części, akcesoria i wyroby do komputerów)