ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

ZAPYTANIE OFERTOWE – znak sprawy BP/9/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputery przenośne (15 sztuk). KODY CPV:30200000-1 (sprzęt komputerowy) TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 25.09.2020r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć: Pisemnie – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112)lub Za pomocą poczty elektronicznej: kwolicka@ckz.edu.pl, sekretariat@ckz.edu.pl

Usługa pn.: „Organizacja warsztatów eksperckich dla nauczycieli” w podziale na 5 zadań

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: Usługa pn.: „Organizacja warsztatów eksperckich dla nauczycieli” w podziale na 5 zadań: Zadanie 1:  Organizacja i realizacja szkoleń w formie warsztatów eksperckich w zakresie realizacji zajęć interdyscyplinarnych dla 102 nauczycieliklas I-III ze szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, Zadanie 2:  Organizacja i realizacja szkoleń w formie warsztatów eksperckich dla 40 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – Szkolenie dla nauczycieli chemii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, Zadanie 3:  Organizacja i realizacja szkoleń w formie warsztatów eksperckich dla 40 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – Szkolenie dla nauczycieli biologii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, Zadanie 4:  Organizacja i realizacja szkoleń w formie warsztatów eksperckich dla 14 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – Szkolenie dla nauczycieli fizyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, Zadanie 5:  Organizacja i realizacja szkoleń w formie warsztatów eksperckich dla 29 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – Szkolenie dla nauczycieli geografii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica. Zamawiający tj. Gmina Wrocław, działająca przez Centrum Kształcenia Zawodowego – zaprasza potencjalnych Wykonawców do oszacowania wartości zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w  formie elektronicznej: rlukaczyk@ckz.edu.pl w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 11.09.2020r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 11/PN/J/2020

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK do 2 przedszkoli Gminy Wrocław – w podziale na 7 Zadań. KODY CPV: 39162100-0 (pomoce dydaktyczne)30213100-6 (komputery przenośne),32322000-6 (urządzenia multimedialne)48520000-9 (programy multimedialne)3012120000-5 (urządzenia fotokopiujące)42514200-4 (elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu) TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć do dnia 22.09.2020r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112).

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 10/PN/J/CKZ/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego oraz sprzętu TIK wraz z montażem i usługą szkoleniową – w podziale na 2 zadania. KODY CPV:39162100-0 (pomoce dydaktyczne)33197000-7 (medyczne urządzenia komputerowe)37426000-0 (sprzęt do ćwiczeń równowagi)80000000-4 (usługi edukacyjne i szkoleniowe) TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 02.09.2020r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112) UWAGA:Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi i dokonuje zmiany treści siwz dla Zadania 2  – zgodnie z załączonym pismem „Wyjaśnienia i zmiana siwz (27.08.2020)”).Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz – dla Zadania 2: „Załącznik nr 2 – OPZ2  (poprawiony – 27.08.2020)”; „Załącznik nr 3.2 – Arkusz kalkulacyjny dla Zadania 2 (poprawiony – 27.08.2020)”; Arkusz szczegółowy (poprawiony – 27.08.2020) Prosimy korzystać z aktualnie załączonych plików dla Zadania 2.

CKZ © 2019
Skip to content