Ostatnia modyfikacja: 17 września 2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – laptopy (53 sztuki).

KODY CPV:
30200000-1 (sprzęt komputerowy)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 04.08.2020r. do godziny 1000.

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112)

Zamawiający informuje, że ponownie dokonuje zmiany treści siwz (zgodnie z załączonym pismem „Wyjaśnienia i zmiana siwz (31.07.2020)”).

Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz:

  1. Załącznik 1 – OPZ (poprawiony – 31.07.2020)
  2. Załącznik 2 – OPZ (poprawiony – 31.07.2020)
  3. Załącznik 3.1 (poprawiony – 31.07.2020)
  4. Załącznik 3.2 (poprawiony – 31.07.2020)

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Prosimy nie korzystać z załączonych wcześniej plików (Załącznik 1 – OPZ (poprawiony – 30.07.2020); Załącznik 2 – OPZ (poprawiony – 30.07.2020) ; Załącznik 3.1 (poprawiony – 30.07.2020); Załącznik 3.2 (poprawiony – 30.07.2020)).