Ostatnia modyfikacja: 9 października 2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego oraz sprzętu TIK wraz z montażem i usługą szkoleniową – w podziale na 2 zadania.

KODY CPV:
39162100-0 (pomoce dydaktyczne)
33197000-7 (medyczne urządzenia komputerowe)
37426000-0 (sprzęt do ćwiczeń równowagi)
80000000-4 (usługi edukacyjne i szkoleniowe)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 02.09.2020r. do godziny 1000.

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112)

UWAGA:
Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi i dokonuje zmiany treści siwz dla Zadania 2  – zgodnie z załączonym pismem „Wyjaśnienia i zmiana siwz (27.08.2020)”).
Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz – dla Zadania 2:

  1. „Załącznik nr 2 – OPZ2  (poprawiony – 27.08.2020)”;
  2. „Załącznik nr 3.2 – Arkusz kalkulacyjny dla Zadania 2 (poprawiony – 27.08.2020)”;
  3. Arkusz szczegółowy (poprawiony – 27.08.2020)

Prosimy korzystać z aktualnie załączonych plików dla Zadania 2.