Ostatnia modyfikacja: 24 kwietnia 2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego – w podziale na 4 zadania.

KODY CPV:
30200000-1 (sprzęt komputerowy)
30232110-8 (drukarki laserowe)
30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)
38652100-1 (projektor)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 25 marca 2020 r. do godziny 1000.

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, sala nr 112)

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści siwz (zgodnie z załączonym pismem „Zmiana siwz”).

Zamawiający udostępnia załączniki do siwz (ujednolicone oraz pozostałe) w wersji edytowalnej – rozdzielone do odrębnych plików, tj.:

  1. załącznik 5
  2. załącznik 5.1 – poprawiony
  3. załącznik 5.2 – poprawiony
  4. załącznik 5.3
  5. załącznik 5.4
  6. załącznik 6
  7. załącznik 7

Prosimy nie korzystać z pierwotnie załączonego pliku: „załącznik 5-7 do siwz”