Ostatnia modyfikacja: 19 stycznia 2021

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK do 2 przedszkoli Gminy Wrocław – w podziale na 7 Zadań.

KODY CPV:

39162100-0 (pomoce dydaktyczne)
30213100-6 (komputery przenośne),
32322000-6 (urządzenia multimedialne)
48520000-9 (programy multimedialne)
3012120000-5 (urządzenia fotokopiujące)
42514200-4 (elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 22.09.2020r. do godziny 1000.

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112).