Ostatnia modyfikacja: 28 stycznia 2021

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputery przenośne (48 sztuk) w podziale na 2 zadania.

KODY CPV:
30200000-1 (sprzęt komputerowy),
30213100-6 (komputer przenośny)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 30.12.2020r. do godziny 1000.

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112).

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści siwz zgodnie z załączonym pismem „Wyjaśnienia i zmiana siwz (29.12.2020)”) i „Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (BZP – 29.12.2020)”.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 07.01.2021 r. do godziny 1000 (otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2021r. o godz. 10.30)

Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz:

  1. Załącznik 1 – poprawiony OPZ dla Zad. 1
  2. Załącznik 2 – poprawiony OPZ dla Zad. 2
  3. załącznik 3.1 – poprawiony wykaz parametrów technicznych dla Zad. 1
  4. załącznik 3.2 – poprawiony wykaz parametrów technicznych dla Zad. 2

Prosimy nie korzystać z pierwotnie załączonych plików Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3.1 i Załącznik 3.2