Ostatnia modyfikacja: 1 lipca 2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – laptopy (33 sztuki).

KODY CPV:
30200000-1 (sprzęt komputerowy)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 16.06.2020r. do godziny 1000.

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112)