Ostatnia modyfikacja: 1 października 2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputery stacjonarne wraz z monitorem i oprogramowaniem (17 sztuk).

KODY CPV:
30200000-1 (sprzęt komputerowy)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2020 r. do godziny 1000.

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112)

UWAGA:

Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi i dokonuje zmiany treści siwz  – zgodnie z załączonym pismem „Wyjaśnienia i zmiana siwz (27.08.2020)” i Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (BZP – 27.08.2020).

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 04.09.2020r. do godziny 1200 (otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2020r. o godz. 12.30).
Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz:

  1. Załącznik 1 – OPZ (zmieniony 27.08.2020)
  2. Załącznik 2.1 do siwz (zmieniony 27.08.2020)

Prosimy korzystać z aktualnie załączonych plików.