Ostatnia modyfikacja: 11 maja 2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – w podziale na 2 zadania.

KODY CPV:

39162100-6 (pomoce dydaktyczne)
39162110-9 (sprzęt dydaktyczny)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 06 kwietnia 2020r. do godziny 1000.

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.