Ostatnia modyfikacja: 20 lipca 2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – w podziale na 2 zadania.

KODY CPV:
30200000-1 (sprzęt komputerowy)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 20 maja 2020r. do godziny 1000.

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112)

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści siwz (zgodnie z załączonym pismem „Wyjaśnienia i zmiana siwz (15.05.2020)”).

Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz:

  1. Załącznik 1 – OPZ dla Zad. 1 – poprawiony
  2. załącznik 3.1 – poprawiony

Prosimy nie korzystać z pierwotnie załączonego pliku: „Załącznik 1 – OPZ dla Zad. 1” oraz „załącznik 3.1”  

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin: 25.05.2020r. (szczegóły w załączonym piśmie „zmiana siwz – 19.05.2020 (termin składania i otwarcia ofert)”