Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2020

Przedmiotem zamówienia jest:  Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych w podziale na 4 zadania, w ramach projektu „Klucz do przyszłości (…)”

KODY CPV: 39162100-6

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 02 marca 2020 r. do godziny 1400.

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

UWAGA!

W związku z powyższym, ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert .
Nowy termin składania ofert:  do dnia 05.03.2020 r. do godz. 14:00.

Wykonawca składając ofertę – winien złożyć kompletny arkusz kalkulacyjny tj.: arkusz zbiorczy wraz z arkuszami na poszczególne jednostki.

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA! – 21.02.2020 r.

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca składając ofertę – winien złożyć wyłącznie arkusz zbiorczy oferty. Arkusze na poszczególne jednostki złoży tylko Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

W związku z powyższym, ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert: do dnia 09.03.2020 r. do godz. 14:00.