Ostatnia modyfikacja

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TIK i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław – w podziale na 4 zadania.

KODY CPV:

30213100-6 (komputery przenośne)
32322000-6 (urządzenia multimedialne)
39162100-6 (pomoce dydaktyczne)
48520000-9 (programy multimedialne)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 13.08.2020r. do godziny 1000.

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112)

Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi i dokonuje zmiany treści siwz  – zgodnie z załączonym pismem „Wyjaśnienia i zmiana siwz (07.08.2020)”).

Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz:

  1. Załącznik 1 – Arkusz kalkulacyjny dla Zad. 1 (poprawiony – 07.08.2020)
  2. Załącznik 2 – Arkusz kalkulacyjny dla Zad. 2 (poprawiony – 07.08.2020)
  3. Załącznik 3 – Arkusz kalkulacyjny dla Zad. 3 (poprawiony – 07.08.2020)
  4. Załącznik 4 – Arkusz kalkulacyjny dla Zad. 4 (poprawiony – 07.08.2020)
  5. Arkusz szczegółowy (Zadanie 1) (poprawiony – 07.08.2020)
  6. Arkusz szczegółowy (Zadanie 2) (poprawiony – 07.08.2020)

Prosimy nie korzystać z pierwotnie załączonych plików (Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4 do siwz).