Ostatnia modyfikacja: 2 października 2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TIK i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław – w podziale na 4 zadania.

KODY CPV:

30213100-6 (komputery przenośne)
32322000-6 (urządzenia multimedialne)
39162100-6 (pomoce dydaktyczne)
48520000-9 (programy multimedialne)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 13.08.2020r. do godziny 1000.

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112)

Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi i dokonuje zmiany treści siwz  – zgodnie z załączonym pismem „Wyjaśnienia i zmiana siwz (07.08.2020)”).

Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz:

 1. Załącznik 1 – Arkusz kalkulacyjny dla Zad. 1 (poprawiony – 07.08.2020)
 2. Załącznik 2 – Arkusz kalkulacyjny dla Zad. 2 (poprawiony – 07.08.2020)
 3. Załącznik 3 – Arkusz kalkulacyjny dla Zad. 3 (poprawiony – 07.08.2020)
 4. Załącznik 4 – Arkusz kalkulacyjny dla Zad. 4 (poprawiony – 07.08.2020)
 5. Arkusz szczegółowy (Zadanie 1) (poprawiony – 07.08.2020)
 6. Arkusz szczegółowy (Zadanie 2) (poprawiony – 07.08.2020)

Prosimy nie korzystać z pierwotnie załączonych plików (Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4 do siwz).

Zamawiający informuje iż w nawiązaniu do zmiany siwz dokonanej w dniu 07.08.2020r. udostępnia właściwy Załącznik 1 – Arkusz kalkulacyjny dla Zad. 1 (zmieniony – 07.08.2020)

Zamawiający informuje (zgodnie z treścią załączonego pisma „Zmiana siwz (11.08.2020)”), iż dokonuje zmiany zapisów siwz (dla Zadania 1). Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert (dla wszystkich Zadań): Ofertę należy złożyć do dnia 15.08.2020r. do godziny 1000.

Zamawiający informuje (zgodnie z treścią załączonego pisma „Zmiana siwz (12.08.2020)” i „Ogłoszenie o zmianie (BZP)”), iż dokonuje kolejnej zmiany zapisów siwz w zakresie terminu składania i otwarcia ofert – dla wszystkich Zadań (w związku z wcześniejszym, omyłkowym wyznaczeniem terminu na dzień 15.08.2020 – tj. sobotę). Ofertę należy złożyć do dnia 17.08.2020r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 17.08.2020, godz. 10.30)

Zamawiający informuje (zgodnie z treścią załączonego pisma „Zmiana siwz – Zadanie 1 (13.08.2020)” i „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie (BZP – 13.08.2020)”), iż dokonuje kolejnej zmiany zapisów siwz w zakresie terminu składania i otwarcia ofert – WYŁĄCZNIE DLA ZADANIA 1.
Oferty dla Zadania 1 należy złożyć do dnia 04.09.2020 r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 04.09.2020, godz. 10.30).
Termin składania i otwarcia ofert dla Zadania 2, 3 i 4 – POZOSTAJE BEZ ZMIAN (tj. 17.08.2020).

Zamawiający informuje (zgodnie z treścią załączonego pisma „Wyjaśnienia i zmiana siwz dla Zad. 1 (31.08.2020)” i „Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia dla Zad. 1 (BZP – 31.08.2020)”), iż dokonuje kolejnej zmiany zapisów siwz DLA ZADANIA 1.

Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz – dla Zadania 1:

 1. Załącznik 1 – Arkusz kalkulacyjny dla Zad. 1 (poprawiony – 31.08.2020)
 2. Arkusz szczegółowy dla Zad. 1 (poprawiony – 31.08.2020)
 3. Załącznik 6 (poprawiony – 31.08.2020)
 4. Załącznik 7 (poprawiony – 31.08.2020)
 5. Załącznik 8 – projekt umowy (dla Zad. 1, 2, 3) – poprawiony – 31.08.2020

Prosimy korzystać z aktualnie załączonych plików dla Zadania 1.

Zamawiający informuje również, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert dla Zadania 1:

Oferty dla Zadania 1 należy złożyć do dnia 09.09.2020r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 09.09.2020, godz. 10.30)