Ostatnia modyfikacja: 9 grudnia 2020

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputery przenośne (15 sztuk) w podziale na 2 Zadania.

KODY CPV:
30200000-1 (sprzęt komputerowy),

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 23.11.2020r. do godziny 1000.

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112).