Ostatnia modyfikacja: 31 lipca 2023

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców
do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia
.

Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem
o zamówieniu publicznym w rozumieniu
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa pomocy edukacyjnych i materiałów papierniczych w podziale na dwa zadania do 27 wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zadanie 1 – Dostawa pomocy edukacyjnych

Zadanie 2 – Dostawa materiałów papierniczych

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do poszczególnych placówek w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia.

(UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone
w dokumentacji przetargowej).

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

TERMIN ZŁOŻENIA OSZACOWANIA

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

  1. w  formie elektronicznej: mchmara@ckz.edu.pl; ktrebacz@ckz.edu.pl
  2. w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,
    ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 07.08.2023
na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia”
dla poszczególnych zadań, stanowiącym Załącznik nr 3a i 3b do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

Wykonawca uwzględni w stawkach, które poda w szacowaniu wartości zamówienia, wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym – w przypadku osoby fizycznej – ewentualne koszty ZUS i podatku po stronie Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy (Wykonawcy, Zamawiającego).

Niniejsze zapytanie rozesłane zostanie drogą e-mailową oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://www.ckz.edu.pl.

Załączniki: