ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia TiK, punktów dostępowych do sieci wi -fi, oprogramowania graficznego i wyposażenie pracowni językowych dla Zespołu Szkół Plastycznych, Liceum Ogólnokształcącego Nr II i Przedszkola nr 73 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 23

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przyul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia TiK, punktów dostępowych do sieci wi -fi, oprogramowania graficznego i wyposażenie pracowni językowych dla Zespołu Szkół Plastycznych, Liceum Ogólnokształcącego Nr II i Przedszkola nr 73 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 23 –  w podziale na 4 Zadania: Zadanie 1: Dostawa i montaż sprzętu TIK Zadanie 2: Dostawa oprogramowania graficznego Zadanie 3: Dostawa wyposażenia pracowni językowych Zadanie 4: Dostawa punktów dostępowy do sieci wi -fi Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 6 tygodni – minimalnie do 4 tygodni (Uwaga: termin dostawy będzie stanowił kryterium oceny)” Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (z podziałem na Zadania) wraz z zestawieniem ilościowym stanowi Załącznik nr 1-4 do niniejszego zaproszenia. (UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej). Zadanie realizowane będzie w ramach projektu: „Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” współfinansowanego z Regionalnego…

Szacowanie wartości zamówienia „Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TiK i punktów dostępowych do sieci WI -Fi dla przedszkoli w podziale na dwa zadania”

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie „Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TiK i punktów dostępowych do sieci WI -Fi dla przedszkoli w podziale na dwa zadania” Zadanie 1: Dostawa i montaż sprzętu TIK dla 2 przedszkoli Zadanie 2: Dostawa i montaż punktów dostępowych do sieci WI -Fi dla 2 przedszkoli Zamawiający tj. Gmina Wrocław, działająca przez Centrum Kształcenia Zawodowego – zaprasza potencjalnych Wykonawców do oszacowania wartości zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w  formie elektronicznej: mchmara@ckz.edu.pl; mpiegowska@ckz.edu.pl w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 10.02.2021 na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym Załącznik nr 2, 2A, do niniejszego zaproszenia. Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

CKZ © 2021
Skip to content