ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na świadczenie usług zakupu biletów na podróż z Wrocławia do Grong i z powrotem, usług zakupu miejsc hotelowych, zakupu usług restauracyjnych oraz zakupu usług ubezpieczeniowych na potrzeby wizyt w Grong w Norwegii

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów na podróż z Wrocławia do Grongi z powrotem, usług zakupu miejsc hotelowych, zakupu usług restauracyjnych oraz zakupu usług ubezpieczeniowych na potrzeby wizyt w Grong w Norwegii związanych z realizacją projektów: Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym finansowanych ze środków mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych. Usługi, o których mowa obejmują realizację wymian w 3 terminach dla niżej wymienionej ilości osób. 23.10.2022-29.10.2022 – dla 6 osób 27.11.2022-03.12.2022 – dla 5 osób 18.01.2023-21.01.2022 – dla 3 osob Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie od października 2022 do stycznia 2023 r. TERMIN SKŁADANIA OSZACOWANIA Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w  formie elektronicznej:; mchmara@ckz.edu.pl; ktrebacz@ckz.edu.pl w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,ul. Strzegomska…

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na świadczenie usług zakupu biletów na podróż z Wrocławia do Grong i z powrotem, usług zakupu miejsc hotelowych, zakupu usług restauracyjnych oraz zakupu usług ubezpieczeniowych na potrzeby wizyt w Grong w Norwegii

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów na podróż z Wrocławia do Grongi z powrotem, usług zakupu miejsc hotelowych, zakupu usług restauracyjnych oraz zakupu usług ubezpieczeniowych na potrzeby wizyt w Grong w Norwegii związanych z realizacją projektów: Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym finansowanych ze środków mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych. Usługi, o których mowa obejmują realizację wymian w 3 terminach dla niżej wymienionej ilości osób. 23.10.2022-29.10.2022 – dla 6 osób 27.11.2022-03.12.2022 – dla 5 osób 18.01.2023-21.01.2022 – dla 3 osob Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie od października 2022 do stycznia 2023 r. TERMIN SKŁADANIA OSZACOWANIA Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w  formie elektronicznej:; mchmara@ckz.edu.pl; ktrebacz@ckz.edu.pl…

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na organizację i realizację zajęć pozaszkolnych w terminie od marca do czerwca 2022 dla maksymalnie 1416 uczniów a minimalnie 850 uczniów, w dwóch blokach tematycznych: edukacja ekologiczna, nauka poprzez eksperyment (przedmioty przyrodnicze), w podziale na 2 zadania, w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”

UWAGA!!! Zmiana terminu składania szacowania wartości zamówienia Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja zajęć pozaszkolnych od marca do czerwca 2022 dla maksymalnie 1416 uczniów a minimalnie 850 uczniów, w dwóch blokach tematycznych: edukacja ekologiczna, nauka poprzez eksperyment (przedmioty przyrodnicze), w podziale na 2 zadania, w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022. Zadanie 1 – organizacja i realizacja zajęć pozaszkolnych z edukacji ekologicznej Zadanie 2 – organizacja i realizacja przyrodniczych zajęć pozaszkolnych realizowanych poprzez eksperyment Zamawiający zastrzega, że nie gwarantuje iż szacowana liczba uczniów, o której mowa wyżej będzie uczestniczyć w zajęciach. Ilość osób zależy bowiem od zainteresowania uczestników projektu tematyką zajęć na co Zamawiający nie ma wpływu, zatem ostateczna ilość osób może być mniejsza niż 1416 osób – nie mniejsza jednak niż 849 osób Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1. Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 09.02.2022…

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia TiK, punktów dostępowych do sieci wi -fi, oprogramowania graficznego i wyposażenie pracowni językowych dla Zespołu Szkół Plastycznych, Liceum Ogólnokształcącego Nr II i Przedszkola nr 73 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 23

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przyul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia TiK, punktów dostępowych do sieci wi -fi, oprogramowania graficznego i wyposażenie pracowni językowych dla Zespołu Szkół Plastycznych, Liceum Ogólnokształcącego Nr II i Przedszkola nr 73 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 23 –  w podziale na 4 Zadania: Zadanie 1: Dostawa i montaż sprzętu TIK Zadanie 2: Dostawa oprogramowania graficznego Zadanie 3: Dostawa wyposażenia pracowni językowych Zadanie 4: Dostawa punktów dostępowy do sieci wi -fi Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 6 tygodni – minimalnie do 4 tygodni (Uwaga: termin dostawy będzie stanowił kryterium oceny)” Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (z podziałem na Zadania) wraz z zestawieniem ilościowym stanowi Załącznik nr 1-4 do niniejszego zaproszenia. (UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej). Zadanie realizowane będzie w ramach projektu: „Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” współfinansowanego z Regionalnego…

Szacowanie wartości zamówienia „Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TiK i punktów dostępowych do sieci WI -Fi dla przedszkoli w podziale na dwa zadania”

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie „Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TiK i punktów dostępowych do sieci WI -Fi dla przedszkoli w podziale na dwa zadania” Zadanie 1: Dostawa i montaż sprzętu TIK dla 2 przedszkoli Zadanie 2: Dostawa i montaż punktów dostępowych do sieci WI -Fi dla 2 przedszkoli Zamawiający tj. Gmina Wrocław, działająca przez Centrum Kształcenia Zawodowego – zaprasza potencjalnych Wykonawców do oszacowania wartości zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w  formie elektronicznej: mchmara@ckz.edu.pl; mpiegowska@ckz.edu.pl w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 10.02.2021 na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym Załącznik nr 2, 2A, do niniejszego zaproszenia. Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

CKZ © 2022
Skip to content