Ostatnia modyfikacja: 5 czerwca 2023

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa wyposażenia TIK (łącznie dla wszystkich placówek :laptop 145 szt., tablet 86 szt., czytnik podręczników elektronicznych 17 szt., tłumacz elektroniczny 49 szt.) dla 20 wrocławskich szkół:

1.       Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki”

2.       Liceum Ogólnokształcące nr V  im. gen. Jakuba Jasińskiego

3.       Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa

4.       Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

5.       Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej

6.       Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego

7.       Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego

8.       Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie

9.       Szkoła Podstawowa nr 18 – Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 18

10.     Szkoła Podstawowa nr 19 – Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 7

11.     Szkoła Podstawowa nr 24 – Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 14

12.     Szkoła Podstawowa nr 32 – Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 21

13.     Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte

14.     Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum

15.     Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

16.     Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy

17.     Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk pil. Bolesława Orlińskiego

18.     Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie

19.     Zespół Szkół Gastronomicznych

20.     Zespół Szkół nr 2

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do poszczególnych placówek w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

(UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone
w dokumentacji przetargowej).

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła” współfinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

TERMIN ZŁOŻENIA OSZACOWANIA

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

  1. w  formie elektronicznej: mchmara@ckz.edu.pl; ktrebacz@ckz.edu.pl
  2. w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,
    ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 12.06.2023
na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia”
dla poszczególnych zadań, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

Wykonawca uwzględni w stawkach, które poda w szacowaniu wartości zamówienia, wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym – w przypadku osoby fizycznej – ewentualne koszty ZUS i podatku po stronie Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy (Wykonawcy, Zamawiającego).

Niniejsze zapytanie rozesłane zostanie drogą e-mailową oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://www.ckz.edu.pl.

Załączniki:

  1. załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. załącznik nr 2- Formularz do oszacowania wartości zamówienia