Ostatnia modyfikacja: 11 sierpnia 2023

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców
do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia
.

Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem
o zamówieniu publicznym w rozumieniu
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na zorganizowaniu wycieczek krajoznawczych dlauczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław w podziale na 4 zadania.

Zadania:

  • Organizacja 2 jednodniowych wycieczek krajoznawczych – Zamek Chojnik i Jelenia Góra dla 68 uczniów z udziałem 6 opiekunów z 1 szkoły podstawowej i jednej ponadpodstawowe
  • Organizacja 4 jednodniowych wycieczek krajoznawczych – Ślęża dla 260 uczniów z udziałem w 22 opiekunów z 3 szkół podstawowej i 1 szkoły ponadpodstawowej
  • Organizacja 3 jednodniowych wycieczek krajoznawczych – Explora Park i Muzeum Porcelany w Wałbrzychu dla 144 uczniów z udziałem 13 opiekunów z 3 szkół podstawowych

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1  do niniejszego zaproszenia.

(UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej).

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Międzykulturowa Szkoła” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

TERMIN ZŁOŻENIA OSZACOWANIA

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

  1. w  formie elektronicznej:ktrebacz@ckz.edu.pl
  2. w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,
    ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 18.08.2023
do godziny 14:00
na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia”
dla poszczególnych zadań, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto. Wykonawca uwzględni w stawkach, które poda w szacowaniu wartości zamówienia, wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym – w przypadku osoby fizycznej – ewentualne koszty ZUS i podatku po stronie Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy (Wykonawcy, Zamawiającego).