ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Zaproszenie potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia na usługę organizacji wycieczek krajoznawczych

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawcówdo dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniemo zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na zorganizowaniu wycieczek krajoznawczych dlauczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław w podziale na 4 zadania. Zadania: Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1  do niniejszego zaproszenia. (UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej). Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Międzykulturowa Szkoła” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 TERMIN ZŁOŻENIA OSZACOWANIA Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 18.08.2023do godziny 14:00 na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto. Wykonawca uwzględni w stawkach, które poda w szacowaniu wartości zamówienia, wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym – w przypadku…

3. Informacje organizacyjne

Zaplanowanych jest łącznie 915 miejsc na  półkoloniach – w tym co najmniej 585 miejsc dla uczniów migrantów (tj. obywateli z terenu Ukrainy przybyłych na terytorium Polski po 24.02.2022 w związku z wybuchem wojny). Planowana jest realizacja zajęć dla łącznie 60 grup w okresie od 17 lipca 2023r. do 25 sierpnia 2023r.: Turnus 1 – 17.07 – 21.07.2023r. – 10 grup, łącznie 155 osób Turnus 2 – 24.07 – 28.07.2023r. – 10 grup, łącznie 152 osoby Turnus 3 – 31.07 – 04.08.2023r. – 10 grup, łącznie 152 osoby Turnus 4 – 07.08 – 11.08.2023r. – 10 grup, łącznie 152 osoby Turnus 5 – 14.08 – 18.08.2023r. – 10 grup, łącznie 152 osoby Turnus 6 – 21.08 – 25.08.2023r. – 10 grup, łącznie 152 osoby. W ramach każdego Zadania (turnusu) uczestnicy/uczestniczki zostaną podzieleni na 10 grup tematycznych: 2 grupy – zajęcia kreatywne, 3 grupy – zajęcia sportowe, 2 grupy – zajęcia naukowe, 3 grupy – zajęcia rekreacyjne. Uczestnicy/uczestniczki półkolonii podzieleni będą, w ramach każdego turnusu, na grupy wiekowe: 5 grup dla dzieci, które ukończyły naukę w klasach I – III, 5 grup dla dzieci, które ukończyły naukę w klasach IV – VI. Miejsce realizacji wypoczynku – budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Junior, ul. Kwidzyńska 5, Wrocław. Udział w półkoloniach jest bezpłatny, uczestnicy będą mieli zapewnione: opiekę w godzinach 7.30 – 16.30 wyżywienie: śniadanie, dwudaniowy obiad + podwieczorek stały dostęp do wody wyjścia i wycieczki opiekę wykwalifikowanych animatorów/wychowawców materiały niezbędne do realizacji zajęć opiekę psychologa/pedagoga oraz asystenta międzykulturowego/tłumacza ubezpieczenie NNW. Czas trwania jednego turnusu…

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na zorganizowaniu półkolonii letnich dla maksymalnie 915 uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na zorganizowaniu półkolonii letnich dla maksymalnie 915 uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław, w tym minimum 466 miejsc dla dzieci migrantów z terenu Ukrainy (ze statusem UKR przybyłych do Polski po 24.02.2022r.) w podziale na 6 zadań. Zadania: organizacja półkolonii dla 155 uczniów i uczennic w ramach turnusu nr 1w dniach 17.07 – 21.07.2023r. organizacja półkolonii dla 152 uczniów i uczennic w ramach turnusu nr 2 w dniach 24.07 – 28.07.2023r. organizacja półkolonii dla 152 uczniów i uczennic w ramach turnusu nr 3 w dniach 31.07 – 04.08.2023r. organizacja półkolonii dla 152 uczniów i uczennic w ramach turnusu nr 4 w dniach 07.08 – 11.08.2023r. organizacja półkolonii dla 152 uczniów i uczennic w ramach turnusu nr 5 w dniach 14.08 – 18.08.2023r. organizacja półkolonii dla 152 uczniów i uczennic w ramach turnusu nr 6 w dniach 21.08 – 25.08.2023r. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1  do niniejszego zaproszenia. (UWAGA: Zamawiający informuje, iż…

CKZ © 2024
Skip to content