Ostatnia modyfikacja: 26 kwietnia 2023

SZACOWANIE

WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców
do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia
.

Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem
o zamówieniu publicznym w rozumieniu
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na zorganizowaniu półkolonii letnich dla maksymalnie 915 uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław, w tym minimum 466 miejsc dla dzieci migrantów z terenu Ukrainy (ze statusem UKR przybyłych do Polski po 24.02.2022r.) w podziale na 8 zadań.

Zadania:

 1. organizacja półkolonii dla 114 uczniów i uczennic w ramach turnusu nr 1 w dniach 03.07 – 07.07.2023r.
 2. organizacja półkolonii dla 114 uczniów i uczennic w ramach turnusu nr 2 w dniach 10.07  – 14.07.2023r.
 3. organizacja półkolonii dla 114 uczniów i uczennic w ramach turnusu nr 3 w dniach 17.07 – 21.07.2023r.
 4. organizacja półkolonii dla 114 uczniów i uczennic w ramach turnusu nr 4 w dniach 24.07 – 28.07.2023r.
 5. organizacja półkolonii dla 114 uczniów i uczennic w ramach turnusu nr 5 w dniach 31.07 – 04.08.2023r.
 6. organizacja półkolonii dla 114 uczniów i uczennic w ramach turnusu nr 6 w dniach 07.08 – 11.08.2023r.
 7. organizacja półkolonii dla 114 uczniów i uczennic w ramach turnusu nr 7 w dniach 14.08 – 18.08.2023r.
 8. organizacja półkolonii dla 114 uczniów i uczennic w ramach turnusu nr 8 w dniach 21.08 – 25.08.2023r.

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1  do niniejszego zaproszenia.

(UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej).

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Międzykulturowa Szkoła” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

TERMIN ZŁOŻENIA OSZACOWANIA

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

 1. w  formie elektronicznej:ktrebacz@ckz.edu.pl
 2. w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,
  ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 04.05.2023 do godziny 14:00 na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto. Wykonawca uwzględni w stawkach, które poda w szacowaniu wartości zamówienia, wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym – w przypadku osoby fizycznej – ewentualne koszty ZUS i podatku po stronie Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy (Wykonawcy, Zamawiającego).