Ostatnia modyfikacja: 3 marca 2023

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna pn.: „Międzykulturowa integracja dzieci i młodzieży”

Zadanie nr 2. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna pn.: „Szkolenie metodyczne na temat nauczania dzieci cudzoziemskich „

Zadanie nr 3. Szkolenie dla nauczycieli/warsztaty pn.: „Szkolenie metodyczne na temat nauczania dzieci cudzoziemskich”

Zadanie nr 4. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna pn.: „Edukacja włączająca. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne w kontekście pracy z uczniem migrującym.”

Zadanie nr 5. Szkolenie dla nauczycieli/warsztaty pn.: „Edukacja włączająca. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne w kontekście pracy z uczniem migrującym”

Zadanie nr 6. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna pn.: „Prawo oświatowe w praktyce – praca z uczniem z Ukrainy

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31.10.2023 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – 6 do niniejszego zaproszenia.

(UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej).

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

TERMIN ZŁOŻENIA OSZACOWANIA

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

  1. w  formie elektronicznej: ktrebacz@ckz.edu.pl
  2. w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,
    ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 10.03.2023 do godziny 14:00 na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

Wykonawca uwzględni w stawkach, które poda w szacowaniu wartości zamówienia, wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym – w przypadku osoby fizycznej – ewentualne koszty ZUS i podatku po stronie Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy (Wykonawcy, Zamawiającego).

Niniejsze zapytanie rozesłane zostanie drogą e-mailową oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://www.ckz.edu.pl.

Załączniki:

  1. załącznik nr 1 do 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. załącznik nr 7- Formularz do oszacowania wartości zamówienia