Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa polegająca na wyłonieniu Wykonawcy, któremu zlecone zostanie : Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie aplikacji internetowej, w ramach projektów realizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Formularz ofertowy jest częścią zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż dnia 31.07.2019 r. do godz. 12:30

UWAGA
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.08.2019 r. do godz. 12:30