Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Opracowanie, wydruk oraz dostawa materiałów promocyjnych dla projektu „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.

Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:

– przygotowanie projektu, wykonanie i dostawę 7 tablic pamiątkowych,
– przygotowanie projektu, wykonanie i dostawę 50 plakatów A3.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat,

nie później niż dnia 04.03.2019 r. do godz. 12:30